Институции

Община Пещера е българският партньор в мащабния многонационален проект DEFeND

Пещера. На 25 май 2018 г., официално трябва да влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679, касаещ защитата на физически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста на свободното движение на такива данни.

За да отговори на новите изисквания, Община Пещера, в партньорство с още 9 организации от 7 европейски страни, ще изпълнява проект DEFeND (заб. defend = защитавам).

Основната задача при изпълнението на проекта е да се създаде платформа, която ще даде възможност на организации от различни сектори да направят оценка на съответствие за текущото си състояние, да планират дейности, които да помогнат за хармонизиране на своята система с изискванията на „Общия регламент относно защитата на данни“ (ОРОЗД) и да повиши съответствието си с различните изисквания на ОРОЗД. Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото отложено прилагане, считано от 25 май 2018

Платформата DEFeND ще даде възможност за изграждане и анализиране на модели, като ще бъде следван подход „Поверителност-по-Замисъл“. Тя ще бъде тествана в реална работна среда чрез партньори от 4 европейски държави-членки на ЕС от 4 различни сфери на дейност: здравеопазване, банково дело, енергетика и местна администрация. Ще бъде тествана в работна среда и в три различни сценария и два различни типа, фокусирайки се върху съответствието с ОРОЗД от страна на крайните потребители и фокусирайки се също така върху последиците от прилагането на ОРОЗД върху външни заинтересовани лица. Водейки се от липсата на подходящи продукти на пазара, стратегията за експлоатация, която ще бъде следвана по време на проекта, се базира на комерсиализация на проектните резултати на три нива: платформата като цяло; отделни съставни части на платформата; и индивидуални партньорски разработки. Тази стратегия ще даде възможност на партньорите да интегрират резултатите в техните съществуващи търговски предложения, като по този начин ще бъдат проучени и създадени нови бизнес възможности. Стратегията за експлоатация ще се фокусира върху 4 области: Специфична секторна употреба; Създаване и развиване на мрежи; Извършване на срещи с цел правилна експлоатация; и Изграждане на общността около проекта. Експлоатационната стратегия ще бъде подкрепена от рекламно-информационните дейности, които се предвиждат в рамките на проекта.   

Освен Община Пещера, по проект DEFeND ще работят Университетът на Брайтън и юридическата фирма „BIRD & BIRD LLP“ /Великобритания/, италианската компания Business-e SpA, която е част от групата ITWAY, испанската ATOS SPAIN SA, португалската ИТ компания „PDM E FC PROJECTO DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO FORMACAO E CONSULTADORIALDA“, Йонийски университет/Корфу, Гърция/, френската новаторска компания GridPocket, Център за изследвания и иновации „ABI LAB-CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA BANCA“ и Изследователска фондация на Университетската детска болница „NINO JESUS“/Испания/.

Коментари