Институции

Община Пазарджик сред най-задлъжнелите, но и с най-бързо топящ се дълг

Три общини от Пазарджишка област попаднаха сред анализираните по системата за оценка на финансовата стабилност и дисциплина в общините, обявена от Министерство на финансите днес. Министърът на финансите Симеон Дянков и заместник-министър Владислав Горанов обявиха своебразно класиране на общините по няколко показателя. Така най- голямата община в нашата област Пазарджик попадна в десятката на десетте общини с най-големи просрочени задължения към 30 юни тази година, обобщава http://pz-info.com. Дългът на пазарджишката община е 4,9 милиона лева, което и отрежда, в случая престижното десето място.

Справка за 10-те общини с най-големи просрочени задължения към 30.06.2012 г. в млн. лв.

1

Пepниk

13,3

2

Kъpджaли

9,5

3

Bидин

7,7

4

Дупницa

7,5

5

Cтoличнa oбщинa

7,1

6

Cмoлян

7,1

7

Cилиcтpa

6,5

8

Cливен

5,6

9

Poдoпи

5,1

 10

Пaзapджик

4,9

В същото време община Батак е сред петте общини с най- голямо  увеличение просрочените задължения за периода 30.06.2011 – 30.06.2012. Дългът на родопската община е нараснал с 900 000 лева.

 

Общини с най-голямо увеличение на просрочените задължения 30.06.2012 – 30.06.2011

Размер на увеличението в млн. лева

Земен

1,6

Белоградчик

1,5

Струмяни

0,9

Батак

0,9

Борован

0,5

 

 

 

И докато Пазарджик е сред общините с най- големи просрочени задължения, попада и в далеч по-положителната графа на общините с най-голям намаление на дълга- с 1,6 милиона лева.

Общини с най-голямо намаление на просрочените задължения 30.06.2012 – 30.06.2011

Размер на намалението в млн. лева

Столична община 

37,9

Сливен

7,1

Хасково

4,2

Пазарджик

1,6

Карлово

0,8

Въпреки това община Пазарджик е сред общините с най-ниска оценка в крайното класиране.

2011 година – най-ниска обща оценка в крайното класиране

2012 година най-ниска обща оценка в крайното класиране

Видин

Кюстендил

Пазарджик

Карлово

Кюстендил

Кърджали

Карлово

Видин

Силистра

Пазарджик

В по-горна група пък преминава община Лесичово.

Представената системата от показатели е следствие от усилията на Министерството на финансите да се структурира и консолидира информацията за финансовото състояние на общините, за да бъде използвана като подходящ инструмент за финансово управление. В този смисъл, подобряването на информационната база ще послужи като основа за съставянето на бюджетните прогнози и като насока за бъдещи действия.

Предвид факта, че общините финансово се подпомагат със средства от републиканския бюджет и са част от консолидираната фискална програма, е добре да се следи прозрачното и ефективно изразходване на финансовите средства от всяка община. Избрани са четири групи показатели:.

Показатели за финансова самостоятелност:

 • Дял на собствените приходи, намалени с помощи и дарения от чужбина от общите постъпления;
 • Покритие на разходите за местни дейности със собствени приходи, намалени с помощи и дарения от чужбина.

Показатели за финансова устойчивост:

 • Бюджетно салдо спрямо общите постъпления;
 • Размер на дълга, като процент от годишния размер на собствени приходи, намалени с помощи и дарения от чужбина и изравнителна субсидия;
 • Дял на просрочените задължения от годишния размер на собствените приходи, намалени с помощи и дарения от чужбина и изравнителната субсидия.

Показатели за ефективност:

 • Население на един общински служител;
 • Дял на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи.

Показатели за инвестиционна активност:

 • Дял на капиталовите разходи в общите разходи.

Информацията ще се публикува всяко тримесечие.

Общата оценка на общините е въз основа на подреждането им по резултата от средноаритметичната стойност на разглежданите четири групи показатели. Тежестта на всеки от показателите в общата оценка на общината зависи от особеностите на всеки от тях.

Групирането на общините става посредством обобщените, претеглени показатели в следните интервали: над 80 т. – 1 група; между 60 т. и 79.9 т. – 2 група; между 40 т.и 59.9 т. – 3 група: между 20 т. и 39.9 т. – 4 група; под 20 т. – 5 група.

Проследяването на движението на общините в групи на определени периоди (година, тримесечие) ще спомогне за подобряване на прозрачността на управлението на публичните ресурси на местно ниво.

За по-голяма сравнимост общините могат да бъдат сравнявани и по категории, определени на база население:

 • първа категория – София, Пловдив, Варна;
 • втора категория – градове с население над 50 000 жители;
 • трета категория – градове с население от 20 000 до 49 999 жители;
 • четвърта категория – градове с население от 6 000 до 19 999 жители;
 • пета категория – градове с население под 6 000 жители.

 

Коментари