Институции

Община Пазарджик подаде документи за утвърждаване на основната площадка, върху която ще се изгради бъдещото депо

На 12.04.2012 г. Община Пазарджик подаде документи в Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ във връзка с утвърждаване на основната площадка, върху която ще се изгради бъдещото депо в землището на с. Алеко Константиново.

Площадката е с обща площ  348,452 дка, от които:

– 124,600 дка – общинска публична собственост;

– 130,984 дка – общинска частна собственост;

–  84,539 дка – частна собственост;

–  8,329 дка – на юридически лица.

Решението на Комисията към МЗХ е основание Община Пазарджик да извърши отчуждителни производства за частните имоти и този на юридическото лице, които попадат в обхвата на проекта. Пълната собственост на територията на депото ще даде възможност Община Пазарджик, като водеща община по проекта, да подаде документи в МОСВ за финансиране на проекта по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – Приоритетна ос 2.

Инвестиционният проект предвижда изграждане на съоръжения на основната площадка в землището на с. Алеко Константиново и тези на претоварна станция в гр. Ракитово, последната с площ от 20,427 дка, в т.ч.: Закриване на съществуващото сметище – Алеко Константиново; Изграждане на 1-ва клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци – Алеко Константиново; Изграждане на довеждаща инфраструктура до предвидените за изграждане съоръжения – Алеко Константиново; Машини и съоръжения за 1-ва клетка; Изграждане на регионален център за рециклиране на площадката на регионалното депо Алеко Константиново; Изграждане на регионален център за рециклиране и претоварна станция Ракитово, в т.ч. довеждаща инфраструктура, машини и оборудване и други.

Коментари