Институции

Община Брацигово стартира нов проект

Брацигово. Община Брацигово започна реализирането на проект „Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – СОУ „Народни будители“, НУ „Васил Петлешков“ и ОДЗ „Божура Фурнаджиева“, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество“ Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 178 малки общини“ За изпълнение на проектните дейности е подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010/056 на 27.02.2012 г., между МРРБ и Община Брацигово. Общата стойност на проекта е 1 029 225.81 лева и е с продължителност 18 месеца. Ръководител на проекта е инж. Румяна Григорова – Директор на Дирекция „СА“ в Община Брацигово. Предстои провеждане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на строителството в рамките на проекта.

Коментари