Институции

Общината ще строи гаражи

Пещера. Община Пещера стартира процедура по изграждане на 20 гаража по ул.“Стара крепост“.  Поради отпадане на нуждата от осигуряване на паркинг в този район на града, кметът Николай Зайчев предложи на общинските съветници да се изготви  частично изменение  на ПУП – ПРЗ  на гр. Пещера за част от имот с идентификатор:56277.501.960 от КК на гр. Пещера , като с Плана за Регулация отпадне предвиждането за  паркинг в кв.17, по улица „Старата крепост“ и за този терен се обособи нов УПИ – 833/за гаражи/. С Плана за Застрояване в новопроектирания УПИ – 833/за гаражи/ се предвиди изграждането на едноетажна сграда с 20 бр. гаражи с различна големина и градоустройствени показатели: Височина – до 3.6м., Плътност на застрояване – 100%, КИНТ -1.00.

Пещераинфо научи, че идеята на градоначалника и общинското ръководство е да се изградят гаражи, там, където е възможно, за да се отговори на големия брой автомобили, голяма част от които се паркират по улиците.

 

Коментари