Институции

Общината ще има нова структура

Написано от Пещераинфо

Пещера.От първи март Община Пещера ще има нова структура. Това става ясно от дневния ред за предстоящата сесия. Първата текуща точка, която ще се разгледа на заседанието на 31 януари е именно одобряване на организационно-функционалната структура на Общинска администрация – Пещера и звената към нея, считано от 01.03.2012година. Освен това съветниците ще обсъждат още Стратегия за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012г.-2015г. и годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за настоящата година. Общо 24 точки са включени в дневния ред на петото заседание на местния парламент. Те са : разглеждане състоянието на общинския жилищен фонд, определяне на групите жилища от наличния жилищен фонд в зависимост от потребностите на общински жилища и приемане на решения за разпореждане с излишни жилища. Общинските съветници ще слушат информации относно  поддържането на  пътищата  в района на Общината при зимни условия, дейността  на Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания, както и информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие. Старейшините ще приемат Календарен план  на културните прояви в Община Пещера – 2012 година. В Текущи са включени : Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на Община Пещера. Съгласуване на актуализация на Стратегически план за дейността на отдел „Вътрешен одит” за периода 2011г.-2013г. и Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит” при Община Пещера за 2012г.    Компенсирани промени по бюджета на Общинско предпиятие „Чистота и подържане на общинската инфраструктура”. Съветниците ще  приемат Правилник за устройство и дейност на Общински фонд ”Култура” и Правилник за организиране и ползване на местния архивен фонд за недвижимите паметници на културата на територията на Oбщина Пещера. На петото заседание на местния парламент ще бъдат направени предложения на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Съветниците ще приемат Годишен оперативен план за 2012г. за подобряване качеството на атмосферния въздух. Заседанието на местния парламент ще завърши с Питания.

Коментари