Институции

Общината ще има нова структура

Пещера.Община Пещера ще има нова структура. Тя ще бъде рзгледана на редовното заседание на Общински съвет утре. Предложението на кмета ще изчисти някои неточности в досега действащата административна стуктура. Във връзка с направения функционален анализ на общинска администрация Пещера и констатациите, които са направени във връзка административната структура и функционалната зависимост на отделните звена, се налагат промени в структурата на общинска администрация Пещера, се казва в предложението на Николай Зайчев. Той се мотивира с това, че при така действащата структура и численост на Общинска администрация, се констатира липса на функция свързана със Стратегическото планиране, която да е възложена на отделно звено. Същото се отнася и за функциите на кмета залегнали в Закона за обществените поръчки, като за подобряването на координацията и контрола при разработване и провеждане на обществени поръчки в съответствие с действащото законодателство и заключенията на АДФИ, е необходимо тези функции да бъдат поети от отделно звено.Установено е разминаване с изискванията на Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, която поставя максимална граница 35% на Общата администрация спрямо общата численост. Установено е несъответствие на функциите на определени длъжности, поставени в хуманитарната дирекция, които трябва да бъдат в дирекция ТСУ.  Въпросната дирекция ще бъде преструктурирана, като функциите  свързани с усвояването на средства от фондовете ЕС преминават в нова дирекция с наименование „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки. Промяната във функциите, налага и промяна в наименованието на дирекцията.

Ако местният парламент одобри предложението общата численост на Общинска администрация  Пещера ще 78 щатни бройки, като числеността на Общата администрация ще е 26 щатни бройки или 33.33%, а на Специализираната администрация – 41,1 щатни бройки или 52,56%. Ръководните длъжности ще са 11 щатни бройки или 14.01%.

Заседанието на ОбС-Пещера е насрочено за 29 декември от 14.30 часа. В дневния му ред са заложени 20 точки. Сред тях са още актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015г. Приемане на Програма за работа на ОбС – Пещера през 2016година. Както и приемане на отчет на местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Коментари