Институции

Общината обяви своите мотиви за изменение и допълнение на местните данъци и такси

Пещера. МОТИВИ

За изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на Тарифата по чл.3, ал.1 към цитираната наредба

Във връзка с чл. 9 от ЗМДТ,  Доклад от директора на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” и докладни записки от директорките на детските градини на територията на община Пещера и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА.

ПРЕДЛАГАНИ ПРОМЕНИ:

I. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера:

1.    В Раздел първи „Такса битови отпадъци”, чл. 19 се изменя и допълва, както следва:

Чл. 19 (В сила от 01.01.2012 г.), ал. 2 и 3 се изменят:
(2) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за недвижими имоти, които няма да се ползват през цялата година и задължените лица (граждани и фирми) са подали декларация за това в отдел „Местни приходи” до 30 декември на предходната година. Декларацията трябва да бъде подписана от всички собственици /ползватели/.
(3)    Декларацията по ал. 1 се придружава от едновременното представяне на следните документи:
–    Служебна бележка от „ВКС” ЕООД Пещера, удостоверяваща, че за този имот е спряно подаването на вода /или няма разкрита партида за отчитане на вода/.
–    Служебна бележка от EVN Пещера, удостоверяваща, че за този имот е спряно електрозахранването /или няма разкрита партида за отчитане на ел. енергия/.
–    Служебна бележка от „Овергаз Юг” АД, удостоверяваща, че за този имот е спряно газоподаването – в случаите, когато имотът е газифициран.
–    Служебна бележка от Председателя на Управителния съвет (Управителя) на етажната собственост, удостоверяваща, че този имот не се ползва, респ. ползвателя, и в него няма настанени наематели – в случаите, когато имотът се намира в жилищен блок.

Ал. 4 се отменя и се създава нова:
(4)    За новопридобити през годината недвижими имоти, които няма да се ползват до края на текущата година, задълженото лице подава декларацията по ал. 1 в отдел „Местни приходи” в 2-месечен срок от датата на придобиване на имота. Декларацията трябва да бъде подписана от всички собственици (ползватели) и да бъде придружена с документите, описани в ал. 2.

Създават се нови алинеи:
(5)    В декларацията по ал. 1, респ. ал. 3, задължените лица дават изрично съгласие за извършване на проверки от общинската администрация и декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, регламентиращ документално престъпление.
(6)    В случаите, когато не са изпълнени условията по ал. 1, ал. 2 и ал. 3, и когато Декларацията е подадена извън срока по чл.19, ал.1, подадената декларация не поражда последици.
(7)    За недвижими имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които са подадени декларации, отговарящи на условията на ал. 1, ал. 2 и ал. 3, се начислява такса в частта „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” и в частта „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване”.
(8)    В случаите, когато след проверка на органите на общинската администрация се констатира ползване на недвижимия имот, за който е подадена декларация по ал. 1 и ал. 3, таксата за сметосъбиране и сметоизвозване се събира в годишен размер, като на нарушителите се налага и глоба, респ. имуществена санкция, съгласно разпоредбите на Глава четвърта от настоящата наредба.
§ 2. В Преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов параграф 6 със следното съдържание:
§ 6. За недвижими имоти, които няма да се ползват през цялата 2012 година или през определен период от нея, декларацията по чл.19 се подава в срок до 31.01.2012 г.

2.    В Раздел трети „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” в чл. 22, ал. 7 след „буква „а”” се прибавя „и буква „б””, а ал. 8 и 9 се заличават.

II. Изменение и допълнение на Тарифата по чл. 3 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера:
1.    В Раздел дванадесети „Такси за детски ясли, детски градини, детска кухня, лагери и други общински социални услуги”:
1.1.  таксата по т. 1, б. „а” се променя на 40,00 лв.;
1.2. таксата по т. 1, б. „а” се променя на 20,00 лв.;
1.3. б. „в” се отменя.
2. В Раздел седемнадесети „Услуги стопанска дейност”:
Цена на услугата в т. 5, б.”в” придобива следното съдържание:
– за час                                      –   40,00 лв
– за машиносмяна                            – 280,00 лв
– за пробег на изминат километър –    2,00 лв

III. Измененията и допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера влизат в сила от 01.01.2012 г.

Коментари