Институции

Обществено обсъждане на Инвестиционен проект за реконструкция на обществен парк

Община  Пещера уведомява, че на 12.07.2018г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Пещера  ще се проведе публичното обсъждане на Инвестиционен проект за  обект "Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по кадастралната карта на територията на гр. Пещера".

 Община Пещера, ще кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г..

Коментари