Институции

Обсъдиха отчета на бюджета за 2017

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2017 г. се състоя днес. В него участваха кметът на Общината Николай Зайчев, председателят на ОбС д-р Цветанка Лепарова, общински служители и граждани. Информацията бе представена от главния финансист Кръстина Андреева.

Изпълнението на бюджет 2017 г. в приходната и разходната част е осъществено при спазване на действащото законодателство през бюджетната година, а именно Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., ПМС № 374 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и всички поднормативни актове на Министерство на финансите издадени в процеса на изпълнение на бюджета.

В процеса на изпълнение на бюджета са извършени корекции по  писма и указания на Министерство на финансите, по решения на общинския съвет и по искане на второстепенните разпоредители.

Касовото изпълнение на сборния бюджет на Община Пещера към 31.12.2017 г. е в размер на 11 438 838лв. или 59.49 на сто спрямо актуализирания план, който е в размер на 19 226 756 лв. В касовото изпълнение не се отчитат средствата за ремонта на Околовръстния път, свлачищата и други разходи, които са по сметките на Общината, но все още няма разплащания с  тях.

Основни източници за формиране на бюджета на общината са субсидии и трансфери от държавния бюджет и собствени приходи.

Държавните субсидии са насочени в по-голямата си част за финансиране на държавно делегираните дейности и малка част за финансиране на местни дейности .

Предстои разглеждане на отчета и на редовното заседание на Общинския съвет.

Коментари