Институции

Обновяват 4 жилищни сгради за повече от милион

Г-жо Кирова, като координатор на проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 4» бихте ли ни запознали с основните акценти от него?

Този проект е част от пакет от проекти, които са насочени към повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Специално този проект, който се реализира от Община Пещера е на обща стойност 1 061 911,05 лв.

Колко жилищни сгради попадат в ЛОТ 4?

Четири  жилищни ще бъдат обновени по този проект, който ще продължи 24 месеца. След като дейностите по проекта приключат тези жилищни сгради вече ще са с по-висока енергийна ефективност, а собствениците им ще плащат много по-малко за отопление.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0124 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 4», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари