Институции

Областният управител – домакин на регионална среща

На пети март в Пазарджик ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/, под председателството на д-р Дончо Баксанов – областен управител на област Пазарджик. На него ще присъстват представители на министерства; областните управители от областите от ЮЦР; представители на общините от района; представители на управляващите органи на оперативните програми; представители на организациите на работодателите и на работниците на национално ниво и представители на център „Образование за демокрация”. На съвместното заседание членовете на РСР на ЮЦР ще обсъдят Предварителната и Екологичната оценка на Регионалния план за развитие /РПР/ на Южен централен район за периода 2014-2020г. Оценката се извършва паралелно с разработването на РПР на ЮЦР и има за цел, да подпомогне процеса на изготвяне на плана като предостави независимо мнение и препоръки за подобряване на неговото качество. Тъй като РПР на ЮЦР 2014-2020г. по своята същност е планов документ, който надгражда постигнатото през предходния планов период 2007-2013г., оценката ще представи и постигнатите резултати от изпълнението на РПР на ЮЦР 2007-2013г. По предложение на д-р Дончо Баксанов на съвместното заседание членовете на РСР и РКК ще се запознаят с актуален проблем на област Пазарджик, свързан с финансиране на проект „Изграждане на западен околовръстен път на гр. Пазарджик”. Поради проявен голям обществен интерес относно транспортната инфраструктура на ЮЦР представител на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще представи приоритетните мерки и проекти в областта на транспорта и транспортната инфраструктура, ключови за Южен централен район през следващия програмен период 2014-2020 г. Във връзка стартиране процеса на разработване на стратегическите документи за новия програмен период 2014-2020г., на заседанието ще бъде изнесена информация за състоянието по подготовката на Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие на територията на Южен централен район за следващия програмен период 2014-2020г. Представителите на управляващите органи на оперативните програми ще представят информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на ЮЦР, както и тяхното въздействие върху района. На съвместното заседание доц. Кирчо Атанасов от Ротари клуб ще запознае членовете на РСР с проект „Народните будители и Аз”, който има за цел да представи имената и дейността на онези български възрожденци и личности, които са оставили своя отпечатък в израстването на нашата страна. Чрез него, учениците ще имат възможност да покажат своите знания пред аудитория. Проектът е една стъпка в посоката към завръщане на моралните ценности в българското общество. По проекта се предвижда провеждане на състезание между отделните паралелки в две възрастови групи 5-7 клас и 8-11 клас в три направления.

Коментари