Политика

Обединени земеделци отново призовават в търговските вериги минимум 50% от селскостопанската продукция в свеж и в преработен вид да е българско производство

Написано от Пещераинфо

Днес светът преживява безпрецедентна криза, която има отражение във всички сфери на живота. Много обществени системи са поставени на голямо изпитание. Необходимостта от противодействие на масовото разпространение на заразата с Ковид-19 провокира извънредно положение с извънредни мерки у нас.

България взе навременни строги ограничителни мерки, които изискват отговорност и дисциплина от всеки гражданин.

Обединени земеделци подкрепяме усилията на правителството за намаляване на социалните и икономически последици от кризата с коронавируса. Ние смятаме обаче, че в тези трудни моменти е необходимо да бъде осигурена допълнителна подкрепа за работа на земеделските производители, местната власт и средния и дребен бизнес.

В кризата, която преживяваме, ролята на земеделските производители като стожер на продоволствената сигурност става все по-голяма. Затова е важно да се осигури безпроблемно придвижване на земеделската техника във връзка с текущите агротехнически мероприятия. Продължаването на земеделското производство изисква безпрепятствен достъп до агроаптеките и до агроцентрове в страната. За оцеляването на земеделския бранш е необходимо също така да не се допуска забавяне или намаляване на субсидиите на фермерите.

От Обединени земеделци смятаме, че в извънредното положение е необходимо да се осигури достъп до безлихвени кредити за земеделските производители, както и при възможност да се финансира до 60 % от заплащането на работещите в земеделските стопанства.

Затварянето на пазари за земеделска продукция поставя на изпитание родните производителите. От Обединени земеделци смятаме, че при стриктно спазване на мерките и ограниченията от извънредното положение, е важно да продължи работата на кооперативните пазари за земеделска продукция. В условията на увеличаваща се безработица и ограничени доходи, е необходимо да се даде приоритет на търговските практики, които стимулират скъсяването на веригата от производител до краен клиент. Това ще спомогне за предлагането на по-ниски цени на земеделската продукция, ще е фактор за ограничаване на спекулата и не на последно място, ще позволи на производителите да получат по-добри приходи от своята дейност.

За да подкрепим българското производство, Обединени земеделци отново призоваваме в големите търговски вериги и супермаркетите минимум 50% от селскостопанската продукция в свеж и в преработен вид да е българско производство.

В условията на извънредното положение местната власт е изправена пред много изпитания. Като ефективна мярка днес и превенция срещу бъдещи кризи от Обединени земеделци предлагаме създаване на антикризисен фонд във всяка община, който да се финансира с отчисления от местните данъци и такси.

В условията на кризата българските села се оказаха притегателен център за много наши сънародници, което показва необходимостта от насочване на допълнителен финансов ресурс и инвестиции в модернизация на инфраструктурата и създаването на заетост.

Много е важно да не се допуска спиране на финансирането на стартирали проекти по Програмата за развитие на селските райони. В извънредното положение днес приоритетно значение имат финансовите инструменти на Държавен фонд „Земеделие“, свързани с възраждането на селските региони, с модернизацията на земеделието и развитието на дребния и средния земеделски бизнес. От Обединени земеделци смятаме, че  при необходимост от преструктуриране в посока пренасочване на финансов ресурс от земеделските фондове, това да е само от тези мерки, които са показали през предходната година, че към тях няма изразен икономически интерес от страна на земеделския бизнес.

Предлагаме въвеждане на платформа за електронно управление на агросектора – освен чрез дистанционна комуникация и подаване на документи по електронен път, да се организира и реализацията на земеделската продукция чрез система от онлайн борси и тържища.

Коментари