Институции

Няма отказ за предоставяне на информация от РИОСВ-Пазарджик на постъпилите 50 заявления за достъп до информация през 2011г.

Няма отказ за предоставяне на информация от РИОСВ-Пазарджик на постъпилите 50 заявления за достъп до информация през 2011г. На всички запитвания екоинспекцията е отговорила в законоустановения 14 дневен срок. Издадени са 49 решения и едно уведомително писмо, къде точно е публикувана необходимата на заявителя информация.      
Най-активни в търсенето й са фирмите, подали през годината 26 заявления, граждани са подали 18 заявления, неправителствени организации 5, а 1 е подадено от журналист. Гражданските и част от фирмените запитвания най-често са от страна на собственици на имоти, с които са свързани определени инвестиционни или други намерения. Исканата информация е, дали имотите попадат в защитени зони от националната екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Юридическите лица най-често се интересуват от издадени разрешителни документи, регистри, картен материал на имоти и концесионни площи, координати на лицензирани фирми и т.н. Интересът на неправителствения сектор е с приоритет издадени от РИОСВ решения и съгласувателни становища.
Достъпът до информация е регламенитиран в Закона за опазване за околната среда и други специализирани закони и подзаконови нормативни актове. Всеки гражданин без оглед на гражданство има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда, данни за факторите, които могат да им окажат въздействие, за обекти на културно-историческо наследство, емисии на вредни вещества и др.

Коментари