Институции

„Ново начало – от образование към заетост”

Пещераинфо представя проекта „Ново начало – от образование към заетост”.Повече ще научим от разговора на нашия репортер с директора на Бюро по труда-Пещера Димитър Търпов.

 

За начало бихте ли ни обяснил какво представлява самият проект?

Проектът е по схемата „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, изключително подходящ за представители на дребния и малкия бизнес.

Ориентирана ли е програмата „Ново начало” към конкретна целева група?

Това са млади хора на възраст до 29 години, завършили средно или висше образование, с придобита професионална квалификация. Друго условие е да нямат трудов стаж по придобитата специалност.

В какви професионални направления ще се реализира програмата?

Програмата е предназначена за представители на частния бизнес от сферата на производството, на услугите, на занаятите, вкл. адвокатски кантори, нотариуси и др., и на неправителствения сектор, с изключение на селското стопанство, рибарството и аквакултурите.

Има ли някакви по-специфични условия,на които да отговарят работодателите,които искат да участват в програмата?

Условието е да не са получавали досега публично финансиране за същата дейност от държавния бюджет и по европейски програми.

Каква е процедурата за кандидатстване, има ли някакви срокове, които трябва да се спазват?

Няма срокове, работодателите подават в бюрото по труда комплект документи и след одобряването им сключват рамков договор с Агенцията по заетостта и, разбира се, срочен трудов договор с наетия стажант/стажанти. Освен това те трябва да посочат наставник, който ще се грижи за обучението на наетото лице. Изискването е той да работи по трудов договор и да има най-малко 1 година трудов стаж по съответната специалност, по която ще обучава стажанта. За 6-те месеца с него работодателят подписва допълнително трудово споразумение.

Сред документите, които подлежат на одобрение при кандидатстването, е и график за стажуване – минимумът е наставникът да отделя 40 часа месечно за обучението на младия специалист. Един наставник може да обучава до 7 стажанти.

Как се осъществява финансирането на участниците в програмата?

Средствата за работна заплата и осигуровки на стажанта и допълнителното възнаграждение на наставника са за сметка на програмата. За разлика от 2011 г., когато се изплащаше минимална работна заплата, новото тази година е, че се покрива възнаграждение за длъжността по осигурителен праг. По-голям е и размерът възнаграждението на наставника – 145 лв. от 1 май. Друг нов момент е възможността наставници да са самите работодатели, за които, обаче, не е предвидено възнаграждение за наставничество.

Реализацията на програмата започна пред миналата година, досега в БТ заявление за участие са подали 13 работодатели са заявили общо 23 места за стажуване, по които са наети 21 младежи до 29 години. Най-голям е интересът в сектора на обувната промишлиност ,сектора на услуги), също в стротелството, в търговията, счетоводни услуги .

Коментари