Институции

Новото Регионално депо е открито. Идва края на обгазяването на Капитан Димитриево

Пазарджик. Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри днес новото Регионално депо за битови отпадъци в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик. Заедно с изпълнителния директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Ренета Колева и кмета на Пазарджик Тодор Попов той преряза лентата на новото съоръжение. С отварянето на Регионалното депо с площ от 145 504 кв.м. още един район – Пазарджишкият, е с регионална система за третиране на отпадъци.

„Тази поредна стъпка, финансирана от МОСВ чрез един от двата основни инструмента, с които разполагаме – ПУДООС, е изцяло българска инвестиция. Чрез двата си инструмента (ПУДООС и Оперативна програма „Околна среда“) МОСВ ще продължи активно да финансира местната власт, защото това е начинът гражданите да усетят реално грижата на държавата“, каза министър Димов.

Правилното третиране на отпадъците е един от приоритетите на МОСВ и на европейската политика и това не е случайно. То е пряко свързано със здравето и с качеството на живот на гражданите. Подобни стъпки подобряват състоянието на околната среда, която косвено влияе върху нашето здраве, посочи министърът.

Инвестицията е почти в обема на годишния бюджет на общината – над 15, 8 млн. лв. и ще обслужва около 250 хил. души в района. Министър Димов увери присъстващите, че до края на годината България ще се справи и с останалите стари сметища от наказателната процедура срещу страната ни.

Строителството на Клетка 1 започна през октомври 2015 г. Депото ще ползват 9 от единайсетте общини в региона – Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Батак, Велинград и Ракитово, чиито сметища се закриват и предстои рекултивацията им.

Предстои изграждането на втора клетка, инсталации за рециклиране и компостиране.

„Днес е поредният хубав ден не само за община  Пазарджик, защото слагаме началото на края на една повече от 30-годишна сага, свързана с  депонирането на битови отпадъци в нашия район“, каза кметът на Пазарджик Тодор Попов на официалната церемония. Той благодари на партньорите от централната власт в лицето на МОСВ. „Истината е, че без подкрепата на държавата – с това финансиране в размер на близо 16 млн. лв., ние нямаше как да се справим“, призна кметът.

Новото Регионално депо за неопасни отпадъци е в землището на с. Алеко Канстантиново, на границата със съседната община Пещера. Изграждането на депото ще предотврати многогодишното обгазяване на селата Капитан Димитриево, Алеко Константиново и Главиница с население 5764 жители.

Новото регионално депо за неопасни отпадъци ще обслужва общините Пазарджик, Пещера, Брацигово, Батак, Лесичово, Септември, Белово, Велинград и Ракитово с население  245 372 жители.

Приемната зона включва:

  • Вход с автоматична двураменна бариера
  • Административно-битовата сграда – разположени са помещения за лицата по входящ контрол на отпадъците и охрана на съоръженията, зона за администрация и управление, помещение за почивка и хранене на персонала, санитарно-хигиенни помещения и склад за помощни материали.
  • Автомобилната везна е 50 тонна с 18 метрова платформа и ширина 3 метра. Оборудвана е с устройство за идентифициране на транспортните средства с карти и външен дисплей. Автоматично се прави запис на дата, час, регистрационен номер на транспортното средство, доставчик на отпадъците, код на отпадъка, източник на отпадъка, количество на отпадъка, тегло пълен-празен камион.
  • Изградена е компактна система за автоматично измиване на гумите и дезинфекциране на празните автомобили.

 

Клетка 1 за депониране с площ 53,369 кв.м. и брутен обем 827 102 куб.м.

В клетката е изградена дренажна система за филтрационни води, колектори и ревизионни шахти.

Ретензионен басейн за филтрационни води от клетката и експлоатационния път на депото. Същият е с обем 6500 куб.м. Басейна е свързан с помпена шахта за подаване на филтрационни води към оросителната система на клетката.

Газоулавяща и газоотвеждаща система за изваждане на депонииния газ. Включва 2 броя газосъбирателни станции, шахта за отделяне на кондензат, главен газопровод, газова шахта при инсталацията за изгаряне и инсталация за изгаряне на депониен газ с температура 1200о С гарантиращ пълно изгаряне на депонийния газ, включително диоксини и фурани. След натрупване на депонирани отпадъци минимум 2 м. ще се изградят 11 бр. хоризонтални газови дренажа.

Метеорологична площадка за осъществяване на постоянен мониторинг на територията на депото.

Експлоатационен и контролен път с дължини 500 м и 220 м

Изградена е система от охранителни канавки

 

Инфраструктура:

  1. Довеждащ водопровод от с. Алеко Константиново до площадката с дължина 1230 м.
  2. Водомерна и помпена шахта с хидрофорна уредба
  3. Площадков водопровод и площадкова канализация
  4. Резервоар за противопожарни нужди 110 куб.м.
  5. Външно ел. захранване – изграден и нов трафопост тип МТТ 20/0,4 kV от който са захранени всички консуматори на площадката.

 

Проектът и изграждането на регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, клетка 1 и съпътстваща инфраструктура е осъществен със съдействие и осигуряване на финансиране от МОСВ – ПУДООС.

Коментари