Институции

Новите цени на тока

Написано от Пещераинфо

В резултат на Решение № Ц-17 от 28.06.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране цените, по които EVN България Електроснабдяване ще продава електрическа енергия на битови клиенти, считано от 01.07.2012 г. са както следва:

Дневна тарифа – 0,20545 лв./кВтч с включен ДДС

Нощна тарифа  – 0,14015 лв./кВтч с включен ДДС

EVN България приема ценовото решение на ДКЕВР като част от продължаващия процес на либерализация на пазара на електроенергия и като следваща стъпка към прозрачно ценообразуване, отчитащо балансa между социално-икономическите реалности, задължението на дружеството за качествено и сигурно снабдяване и задълженията на обществото за изпълнение на заложените цели за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.   

Коментари