Общество

„НОВА АЛТЕРНАТИВА” предотврати нередност в закона


На заем от ПЗ ИНФО

Интервю с Кмелия Нейкова, заместник-председател на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” за това как нейната партия спря поправка в Закона за търговския регистър, която блокираше събирането на публични вземания

 

Нека по същество обясним каква нередност откри партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” във внесения от Министерския съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и защо тя щеше да се отрази на  държавния бюджет?

През месец юли Министерският съвет внесе в Народното събрание проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. С едно от предложенията се предвиждаше в случаите на висящо към 1 януари 2012 г. изпълнително производство, по което страна е непререгистрирано търговско дружество или кооперация, съдебният или публичният изпълнител незабавно да спира производството и дава указания на взискателя да поиска пререгистрация на длъжника и откриване на производство по ликвидация в срок, не по-дълъг от 31.01.2017 г. Незабавното спиране на изпълнителното производство на практика щеше да блокира действията по принудителното събиране на държавните вземания и можеше да доведе до ситуация такива вземания никога да не бъдат събрани поради изтичане на абсолютния давностен срок за тяхното събиране, който е 10 години, считано от момента на изискуемост на вземането. Това би имало негативно отражение върху приходната част на бюджета, в която постъпват вземанията на държавата от данъци, осигурителни вноски, такси, акцизи и други публични задължения на физически и юридически лица.

Кой щеше да понесе отговорността, ако предложеният регламент за блокиране на изпълнителните производства беше останал в сила?

Отговорността за първоначалния вариант на законопроекта е на вносителя – Министерския съвет и на законодателния орган. За да не се стига до подобни положения, е необходимо законовите промени да са подкрепени с ясни и убедителни мотиви. В конкретния случай такива нямаше, а само краткото уточнение, че „се създават нови разпоредби, които въвеждат съществени промени в последиците от непререгистрацията на търговците в срока по член 4, ал. 1 и запълват съществуваща празнота в действащата уредба”.

Как се случи така, че непарламентарна партия като „НОВА  АЛТЕРНАТИВА”  успя да доведе до коригиране на промяната след внасянето и преди първото четене на проектозакона в Народното събрания?

Партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” има много добър екип от експерти в различни области. Ние ежедневно наблюдаваме законодателната дейност на парламента и, когато забележим, че се подготвят промени, които могат да имат негативен резултат, изразяваме своя мотивирана позиция. Конкретно за предстоящото изменение на Закона за търговския регистър публикувахме становището си в юридически издания и в различни медии. Но това не е единствен случай – имаше недоглеждане от страна на управляващите и в предвижданите промени на Кодекса за социално осигуряване, в частта, която засяга правото на пенсиониране на военнослужещите. Смятам, че нашата реакция отново се оказа полезна, но окончателното приемане на тези текстове предстои да се случи.

Ще цитирам един от парадоксите на нашата народопсихология, обобщени от  проф. Марко Семов – „Законът е врата в полето, през която минават само говедата”. Спряната от Вас поправка не целеше ли да помогне на някого именно да заобиколи вратата или е обикновено недоглеждане?

По-скоро бих го определила като недоглеждане, защото другата Ваша хипотеза означава, че някой е имал интерес голяма част от държавните вземания да станат несъбираеми. В условия на икономическа криза, завишени очаквания в държавния бюджет за 2013 г. усилията трябва да са насочени към максимално увеличаване на приходите на държавата. Недоглеждането в един закон не е по-малкото зло, защото също може да доведе до негативни последици, след което да се налагат нови и нови поправки. Когато се предлагат законови промени, трябва да се подхожда всеобхватно, а не да се действа на части. В противен случай законите се лишават от тяхната устойчивост.

С Камелия Нейкова  разговаря Величка Ачева

Коментари