Институции

Николай Зайчев с реална информация по някои теми

Написано от Пещераинфо

Уважаеми Пещерци. На първата си пресконференция за мандата, новото ръководство на Община Пещера представи фактология за състоянието на общината, некореспондираща с обективността, поради което се налага да представя реалистично фактите по поставените въпроси:

  1. ОТНОСНО: Финансовите корекции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

В мандат 2015г.-2019г. Община Пещера е участвала в изпълнението на Проектни предложения на обща стойност 40 218 599,39 лв., като до края на мандата усвоената стойност по изпълнeнението на проектите възлиза обща на стойност от 23 715 376,29 лв. На етап изпълнение са Проекти на Обща стойност от 16 000 000 лв. При тази статистика е налице, че в мандата 2019г.-2023г. е наследено довършването на започнатите проекти с остатъчна стойност на управление на новия екип в мандата 2019г.-2023г. на приблизителна стойност от 16 000 000лв.

Да, Община Пещера в приключилия управленски мандат има наложени и влезнали в сила финансови корекции на обща стойност от 295 307,99 лв. Тук следва да се отчете, че с екипа ми съумяхме да намалим значително процента на исканите финансови корекции, като те в момента възлизат на 0 ,01% от общата стойност на докараната инвестиция за участието по всички проекти.

Да, има искане за налагане на допълнителни финансови корекции в размер на 161 170,25 лв., като за същите следва новия екип в мандата 2019г.-2023г., да изготви своите писмени защити пред Управляващия Орган и пред Административния Съд, така и да присъства на съдебните заседания, за да защитава позицията на Община Пещера и да съумее със своя професионализъм и компетентност да защити или значително да намали искането за налагане на финансови корекции, както бе сторено от екипа в мандат 2015г.-2019г.

Следва да се отчете, че при обявените данни от новите управляващи, че стойността на Финансовите корекции възлиза на 500 000лв. с очаквано налагане на допълнителни финансови корекции в размер на 116 000 лв. е налице заиграване с информацията с цел прикриване на пълния отказ на защитаване на позицията на Община Пещера в съдебните дела, както и слабостта на новия екип, който не съумява да защитава и да управлява проекти, както пред Управляващия Орган така и пред съответния Съд. В този смисъл слабостта на новия екип и/или липсата на достатъчно квалифицирани експерти се прикрива с прехвърлянето отговорност.

В потвърждение на това е и фактът, че на всички съдебните дела няма нито един представител на Община Пещера, който да защити по най-добрия начин позицията на Общината. Все пак всеки може да твърди каквото си иска и да налага, каквито си иска санкции, но за да не се стига до налагането им, трябва да се присъства на съдебните дела и да се ЗАЩИТАВА позицията на Община Пещера, тоест трябва професионализъм и активни действия.

В заключение по темата искам да кажа, че когато започна мандат 2015г.-2019г. бяха‬‬ наследените Финансови Корекции за два от четирите договора по Програма за Развитие на Селските Райони – ПРСР във връзка с водния цикъл на населените места на община Пещера от около 840 000лв. Запазвайки духа на добронамереност и професионализъм, с екипа ми намерихме начин да изготвим своите защити пред Програма за Развитие на Селските Райони – ПРСР и да не платим финансовите корекции на стойност около 840 000лв. Не трябва да се забравя и факта, че по останалите два договора по Програма за Развитие на Селските Райони – ПРСР изпълнявани в мандат 2011-2015г. по Програма за Развитие на Селските Райони – ПРСР все още не са предявени финансови корекции на приблизителна стойност от около 650 000лв. Предстои да видим новия екип дали ще успее да изгради и състави правилна защита по финансовите корекции, така, че те да не бъдат налагане до произнасянето им от Фонд „Земеделие“, както успя това да го направи моя екип.

Новият екип в общината има за приключване започнатите в предишния мандат проекти с остатъчна стойност от 16 000 000лв. Дали и по тях, ще възникне искане за налагане на финансови корекции? И отново ли ще бъдат прехвърлени на стария екип с коментара, че те са наследени от старото управление, значи те са носителите на вината? Ще бъде ли това не признаване, че не знаят, как да управляват и защитават усвоените средства по реализирането на проектите?

Добре е да се знае от нашите съграждани, че когато започна мандат 2015г.-2019г бяха наследени и НАД 750 000 лв. задължения към доставчици, които бяха разплатени за първите две години. Поради балансираната и много добра финансова дисциплина, към края на мандата задълженията на Община Пещера са по- малко от 700 лв., но това не се коментира от новия екип защото не е в негова полза.

  1. ОТНОСНО: Машинния парк на общинската фирма „Чистота“

С екипа ми, при отчитането на завареното абсолютно трагично състояние на Машинния парк на ОП“Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“, който наследихме, предприехме стъпки, към закупуването на допълнителна техника. Направихме анализ на това от каква техника има нужда, наличните средства и перспективата за депониране на битовите отпадъци на Регионално Депо Пазарджик. Въз основа на този анализ решихме да закупим техника втора употреба. За закупуването на техниката бе изискано съгласието на Общински Съвет Пещера и след полученото съгласие за закупуването се проведе обществена поръчка за избор на доставчик. След закупуване на техниката, същата веднага влезе в интензивна експлоатация. Техниката е с 6 месечен гаранционен срок. Тя се експлоатира, съгласно направената организация в общинското предприятие. И е с изключително интензивно натоварване предвид събитията настъпвали при депонирането на регионалното депо Пазарджик, пожари и т.н. …. и е нормално при 2 годишната експлоатация да настъпи амортизация на техниката, но същата следва да бъде правилно обслужвана.

В такъв случай не може да се прехвърля вина на старото ръководство от мандат 2015г.-2019г., че не е могло да поддържа работеща техниката и в настоящия мандат. Все пак това е задължение и отговорност на новите управляващи да организират правилното функциониране на общинските фирми, а не това да се изисква от мен и моя екип, с който 4 години работихме за община Пещера.

Разбира се, че вечна техника няма, но за целите на правилното функциониране на общинските фирми се организира поддръжка на техниката, а така също се планира и нейното обновяване.

Бел.ред. Как са работили машините преди повече от година вижте тук:

  1. ОТНОСНО: Договора за поддръжка на улиците

За избор на изпълните на поддържането на уличната мрежа в Община Пещера е Проведена Обществена поръчка. Законодателят не е предвидил в действащото законодателство регулиране на цените на услугите предоставяни от Фирми от страна на Възложителите. Все пак в Р. България действа принципа на пазарна икономика и всеки може да предлага различни цени. В конкретния случай законодателството изисква да се проведе обществена поръчка, в която може да участва всеки, който желае, като в този смисъл Възложителят не може да определя и казва, кой има право да подават оферта или няма право да подава оферта. По конкретната поръчка е подадена една единствена оферта, тоест само една фирма е изявила желание да участва и изпълнява ремонтните дейности на уличната мрежа в Община Пещера.

Уважаеми Пещерци, през целия си мандат не съм си позволявал да кажа лоша дума за предходни управления, защото това не решава наследените проблеми. Философията на екипът ми бе да решаваме както настоящите, така и наследените проблеми с експертност и бързи действия. Това показва зрялост и мъдрост в управлението на една Община. Явно тези разбирания не кореспондират с тези на настоящия екип, защото, както видяхме през изминалата седмица – по лесно е да се оправдаваш с предходното управление, вместо да направиш работещ екип, който да решава проблемите. Въпрос на визия и компетентност.

С уважение: Николай Зайчев

Коментари