Институции

Николай Зайчев: С проектите за енергийна ефективност се увеличава и жизненият цикъл на сградите

Написано от Пещераинфо

  • Г-н Зайчев, като кмет на Община Пещера имахте честта да отрежете лентата на сградите, обновени по проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1». Това е и проектът, който обхваща най-много сгради.
  • Това е ЛОТ-ът, който обхвана 6 жилищни сгради, в които живеят 70 домакинства. Т.нар. публично събитие „рязане на лента“ се проведе на ул.“Михаил Такев“ 1, което на практика е първият блок на града при влизане от посока Батак, което допринася за отлично първо впечатление за влизащите в Пещера. В енергийно ефективните дейности на тези 6 сгради бяха инвестирани почти 2 милиона лева. Проектът стана възможен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
  •  Изпълнена ли е крайната цел на проекта?
  • Като се има предвид , че целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради с достигане на клас на енергопотребление „В“ и „С“, живеещите в тях потвърдиха положителния ефект през зимата, когато е било по-топло и сега, през лятото, когато пък е по-прохладно. Освен това е повишена експлоатацията и удължен жизненият цикъл на сградите.
  • Г-н Зайчев, доволен ли сте от изпълнението на проекта?
  • Искам да изкажа своята благодарност на строителите. Без тяхната добра и динамична работа нямаше да имаме тези добри резултати.12 месеца след направената първа копка сградите са готови, което е отличен резултат, имайки предвид и капризите на времето.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0010 “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

Коментари