Институции

Николай Зайчев: С близо 800 000 лв. бе обновена сградата на МВР в Пещера

Г-н Зайчев, като кмет на Община Пещера имахте честта заедно с министъра на вътрешните работи и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството да отрежете лентата на сградата, в която се помещават полицията и пожарната, обновени по проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера».

За мен бе изключителна радост, че това публично събитие „Рязане на лента“ бе уважено от толкова важни хора. С нас бяха и заместник-министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов, директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Николай Николов, народният представител Десислава Костадинова, областният управител Стефан Мирев, директорите на ОДМВР и РДПБЗН в Пазарджик старши комисар Йордан Рогачев и комисар Иван Панайотов. Тяхното присъствие в Пещера показа, че ние сме си свършили добре работата с проекта, който стана възможен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Колко средства бяха необходими за реализирането на проекта?

Общата стойност на проекта е 789 698 лв. Европейското финансиране е в размер на 671 243 лв., а националното е 118 454 лв. Тоест виждате, че без Оперативната програма и средствата от държавния бюджет нямаше как да се осъществи санирането на тази важна сграда.

 Изпълнена ли е крайната цел на проекта?

Категорично да.  Сградата е построена в средата на 70-те години, състои се от три етажа и сутерен. Преди да реализираме проекта в съответствие с анализите на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г, сградата бе с ниска степен на енергийна ефективност. Днес имаме цялостно изолиране на сградата в съответствие с Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради, достигнат е клас на енергопотребление „С“ на сградата. Намалени са разходите за енергия. Условията на труд на полицаи и пожарникари са по-добри. И не на последно място обновената сграда допринася за по-добрия облик на нашия град.

Искате ли да допълните още нещо?

Бих желал в заключение да благодаря на всички участници в този процес. Без отличното взаимодействие между служителите на Община Пещера и тяхната компетентност, без добрата работа на изпълнителите и съдействието от служители на МВР този проект нямаше да бъде изпълнен толкова добре и само в рамките на 10 месеца.

 

 


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0005-C02 «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари