Институции

Николай Зайчев: Радвам се, че ремонтирахме Ритуалната зала

Написано от Пещераинфо

Г-н Зайчев, като кмет на Община Пещера имахте честта да отрежете лентата на сградите, обновени по проект « Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера »  на 11.04.2018г..

Така е. За мен е огромна радост тази емблематична за града сграда да бъде одобрена, а също така да бъдат изпълнени всички предписани енергоспестяващи мерки с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Трябва да отбележа, че като паметник на културата всичко, което направихме е съгласувано и с Националния институт за паметниците на културата.

 Изпълнена ли е крайната цел на проекта?

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на публични сгради в община Пещера с достигане на клас на енергопотребление „А“ на сградата, както и повишаване на експлоатацията и удължаване на жизнения цикъл на сградата. Смятам, че има огромна разлика в състоянието на сградата преди и сега. Извършена бе много работа. Надявам се повече млади хора да имат възможност да започнат успешен семеен живот от обновената ни Ритуална зала.

Какво мислите г-н Зайчев, с изпълнението на проекта Община Пещера на крачка ли е от намаляването на неравенствата между периферните и централните райони на страната?

Да, считам че с изпълнението на проект по процедура“ Енергийна ефективност в периферните райони“ се подобриха енергийните характеристики на публичния сектор в строителните граници на град Пещера, което допринесе до създаването на по-атрактивни и достъпни жилища ,в което се очаква да ограничи размера и темпа на миграция към по – големите градове в страната.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0111 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера»,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари