Институции

Николай Зайчев: Изпълнението на проект по процедура “Енергийна ефективност в периферните райони“ се подобриха енергийните характеристики на жилищния фонд в строителните граници на град Пещера

Г-н Зайчев, като кмет на Община Пещера имахте честта да отрежете лентата на сградите, обновени по проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ на 15.03.2018г..

Така е. Избрахме символично това да се случи там, от където започна изпълнението на този проект с първа копка преди около 10 месеца. Общата му стойност е 894 856,35 лв., а с тези средства бяха санирани 11 многофамилни жилищни сгради. Проектът стана възможен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнена ли е крайната цел на проекта?

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Пещера с достигане на клас на енергопотребление „В“ и „С“ на сградите, както и повишаване на експлоатацията и удължаване на жизнения цикъл на сградите. Смятам, че през отоплителният сезон, живеещите в тези сгради са усетили положителната промяна. Домовете им са били по-топли срещу по-малък разход за това.

Какво мислите г-н Зайчев, с изпълнението на проекта Община Пещера на крачка ли е от намаляването на неравенствата между периферните и централните райони на страната?

Да, считам че с изпълнението на проект по процедура“ Енергийна ефективност в периферните райони“ се подобриха енергийните характеристики на жилищния фонд в строителните граници на град Пещера, което допринесе до създаването на по-атрактивни и достъпни жилища ,в което се очаква да ограничи размера и темпа на миграция към по – големите градове в страната.

Какво искате да кажете на гражданите и семействата крайни получатели на резултатите от изпълненият проект?

Мога да им кажа само едно благодаря за оказаното съдействие и търпение в благото на успешно изпълненият проект.


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0139 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари