Институции

Николай Зайчев: Беше много важно ОДК да се ремонтира

Г-н Зайчев, открихте реновираната сграда на ОДК, което стана възможно благодарение на проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс». Изпълнена ли е целта?

Необходимостта тази сграда да бъде включена в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони” беше водеща. Това е една стара сграда, която заварих в много лошо състояние. Като част от образователната инфраструктура тя приема деца и беше недопустимо те да учат, репетират в подобни условия, това важи и за хората, които работят тук. С този проект се повиши не само енергийната ефективност, но тя стана много по-добро място за извънкласните дейности на учениците от Пещера.

 Споделете ни подробности по проекта?

 Проектът се изпълни от Община Пещера и е на стойност малко над 400 000 лв. Реализирането му стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Целта беше да се достигане на клас на енергопотребление „С“ на сградата, което ще доведе до намаляване на разходите за енергия. Разбира се проектът одобри експлоатационните характеристики на сградата, което ще доведе до повишена рентабилност и  удължаване на жизнения й цикъл, устойчиво управление и поддръжка. Осигурен е нормален достъп на трудноподвижните хора с монтирана рампа и изграден асансьор.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0007 “ Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: „Общински детски комплекс“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари