Институции

Необходимостта от ремонт на пътя Пазарджик-Пещера-Батак бе акцент в заседанието на Областния съвет за развитие

Пещера.Под председателството на областния управител Стефан Мирев, днес в Пещера се проведе поредното изнесено заседание на Областния съвет за развитие. В регионалния форум участваха народни представители, кметове на общини, председатели и представители на общински съвети, ръководители на институции, представители на синдикатите и на работодателски организации.

Членовете на съвета подкрепиха предложението на кмета на Пещера – Николай Зайчев за спешен ремонт и рехабилитация на пътя Пазарджик-Пещера-Батак. Пътната отсечка е част от републикански път II-37 /Панагюрище-Пазарджик-Пещера-Доспат/, изключително важен за развитието на икономиката и туризма в региона. Народният представител Десислава Костадинова заяви, че има уверението на МРРБ, рехабилитацията на пътя Пещера-Батак да бъде  заложена в бюджет 2018.

По време на заседанието беше представена и гласувана Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Пазарджик. Съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование, областният управител организира разработване на стратегията въз основа на анализ на потребностите във всяка община. Пет са стратегическите теми и цели и те включват: обща подкрепа за личностното развитие на децата, подкрепа на деца и ученици в риск, на деца и ученици със специални образователни потребности, на деца и ученици с хронични заболявания и допълнителна подкрепа на децата и учениците с изявени дарби, способности и умения. Предстои разработването на общински стратегии и приемането им от съответните общински съвети.

Директорът на ОД „Земеделие“ – Стоян Траянов, запозна кметовете на общини с актуалните процедури съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. Общините следва да определят пасищата и земите от общинския поземлен фонд, които ще се разпределят за ползване. Когато има недостиг се разпределят земи от държавния поземлен фонд. Необходимо е да се спазват стриктно сроковете за публикуване от страна на общините на Заповедите на ОД „Земеделие“, за да се избегне забавянето със съдебни процедури. За по-добра координация между кметовете на кметства, общините и Държавен фонд „Земеделие“ Пазарджик, акцентира директорът на фонда Валентина Вълева. Две са отворените мерки до края на годината по ПРСР – за млади земеделски производители и за закупуване на  селскостопанска техника. В заседанието участва и началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър Пазарджик, инж. Ангел Юруков, който представи основните аспекти на взаимодействие между Службата и общините.

Следващото заседание на Областния съвет за развитие ще се проведе в края на м. януари 2018г. Домакин ще бъде община Велинград.

 

Коментари