Институции

На 30 май ще има сесия

Написано от Пещераинфо

Общинският  съвет на Пещера ще проведе заседание на 30. 05. 2019 г.   / ЧЕТВЪРТЪК / от  14:30 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

 

 1. Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция „Бюро по труда“-Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2018г.

                                  Докладва: Анастасия Ваклинова

                                   Директор на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Пещера

 

 1. Информация за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера.
 2. От  името на Кмета на Община Пещера,

Николай Балабанов – Директор на ЦПЛР – ОДК

 

 1. Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“

 

 1. Изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд.
 2. Петър Хамамджиев, Председател на Общински съвет

 

 1. Изменение и допълнение  на Наредба за базисни и пазарни цени на недвижими имоти.

Докладва: Петър Хамамджиев, Председател на Общински съвет

 

 1. Именуване на поземлени имоти с начин на трайно ползване – озеленени площи на територията на гр. Пещера
 2. д-р Николай Пенев – общински съветник

 

 1. Одобряване проект ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр. Пещера в местност „Баташки път“

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев  Главен архитект на Община Пещера

 

 1. Даване на разрешение за изработване проект на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 в местност „Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
 2. От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас ВасевГлавен архитект на Община Пещера

 

 1. Предоставяне на поземлен имот в землището на гр. Пещера на наследниците на Христо Петров Якофов.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

 

 1. Отдаване под наем  на поземлен имот с идентификатор 56277.1.555, находящ се в местността „Копривец“, в землището на гр. Пещера

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

 

 1. Попълване състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство, ПК по просвета, култура,спорт и туризъм.

Докладва: Петър Хамамджиев, Председател на Общински съвет

 

 1. Питания.

 

 

Коментари