Институции

На 29 ноември ще заседават местните съветници

Написано от Пещераинфо

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на СЕДЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29.11.2012г./четвъртък/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане на Отчет на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докладва: Кметът на Oбщината
2. Готовност на ОП „ЧПОИ“ –Пещера за зимното поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2012-2013г.
Докладва: Директорът на ОП «ЧПОИ»
3. Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината
4. Текущи
4.1. Изменение и допълнение на Приложение № 16 към Решение 76/20.02.2012г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.2. Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.3. Промяна на Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.4. Предоставяне на помещения – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Общински детски комплекс гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.5. Приемане на оценки и продажба на Недвижими имоти частна общинска собственост :
• ПИ № 240.148, местност „Копривец“ землище на гр.Пещера;
• ПИ № 012306, местност „Узун драгасия“ землище на гр.Пещера;
• ПИ № 011019 местност „Лагера“ землище на гр.Пещера;
Докладва: Кметът на Oбщината
4.6. Одобряване на ПУП – парцеларен план – Кабелиране на въздушен електропоровд 20kV „Орешака“ между нов ЖР стълб № 5 в ПИ 012307/проектен/ и нов ЖР стълб №6 в ПИ 012305; изместване на съществуваща подземна кабелна линия 20kV през ПИ 012079 до БКТП „БКС“ в ПИ 012289 и изграждане на нови ЖР стълбове № 5 и № 6 съответно в проектен ПИ 012307 и ПИ 012305, местност „Узун драгасия“ по КВС, землище на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.7. Одобряване: ПУП – Парцеларен план за трасета на линейни обекти – водопровод и подземен електропровод 1 КV за захранване на ПИ 025037 по КВС на гр.Пещера, местност „Агово“ по КВС на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.8. Одобряване:ПУП – парцеларен план за отреждане на улица в проектен ПИ 025109 в местност „Агово“ по КВС на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.9. Съгласуване на проект за ЧИ на ПУП – ПР за отпадане предвиждането за паркинг между улици с осови точки 320-321-322-323 и даване съгласие терен в размер на 855.00 кв.м. – публична общинска собственост да премине в частна общинска собственост за отреждане на УПИ ХХ VІІІ – Спортно игрище в кв.23 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.10. Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Ангелина Михайлова Маджарова и Северина Михайлова Маджарова.
Докладва: Кметът на Oбщината
5. Питания.

Коментари