Институции

На 29 ноември се събират общинските съветници 

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на четиридесет и трето заседание на Общински  съвет, което ще се проведе  на 29. 11. 2018 г.  / ЧЕТВЪРТЪК / от  14:30 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Информация относно зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа и пешеходните зони на територията на населените места в Община Пещера през оперативния сезон 2018/2019г.

2. Вземане на решение  за  пряко излъчване на откритите заседания на Общинския съвет по телевизията.

3. Вземане на решение  за  изслушване на обстойна информация от Управителя на „ВКС“ ЕООД  гр. Пещера.

4. Приемане на План за преминаване на едносменен режим на работа на Начално училище «Михаил Куманов» гр. Пещера, считано от учебната 2019/2020г.

5. Попълване състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност.

6. Одобряване  и подписване на меморандум за сътрудничество между  Община Пещера и Фондация «Тръст за социална алтернатива» с предмет осъществяването на урегулиране и законно застрояване на ПИ 56277.3.12.96, находящ се в м. «Луковица», гр. Пещера.

7. Одобряване  и подписване на меморандум за сътрудничество между  Община Пещера и Фондация «Тръст за социална алтернатива» с предмет осъществяването на регулация и създаване на траен статут на жилища в местност «Орешака» към кв. «Пирин» в гр. Пещера, след влизане в сила на Общия устройствен план на гр. Пещера.

8. Изразходване на част от средства от отчисленията събрани по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО, във връзка с дейности необходими за оптимизиране на количеството и начина на събиране на битовите отпадъци.

9. Даване на разрешение за изменение на границите между имоти с идентификатор 56277.1.1224 по КККР на гр. Пещера / Гори и храсти в земеделска земя/ и имот с идентификатор 56277.1.1110 по КККР на гр. Пещера / за местен път/ местност Църнево, Община Пещера.

10. Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр. Пещера в местност «Лагера» и одобряване на задание.

11. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр. Пещера и отреждане в УПИ V-4.91 „Жилищно строителство“ в местност „Баташки път“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на приложеното задание.

12. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр. Пещера, за който е отреден УПИ VIII- ОбНС, със засягане на съседните УПИ VII- ОбНС и УПИ IX – ОбНС, кв.216, като страничната регулационна линия между УПИ VIII- ОбНС и УПИ IX – ОбНС минат по съществуващата имотна граница.

13. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ I – Ресторант, поща и магазин, кв.26 по Регулационния план на с. Капитан Димитриево, ведно с построените в него сгради, състоящи се от ПИ 36124.501.270 и ПИ 36124.501.282.

14. Предоставяне на поземлени имоти в землището на гр. Пещера на наследниците на Аргир Йорданов Лазаров.

15. Питания.

 

 

Коментари