Криминално

На 28 февруари ще обсъждаме нов туристически продукт

Написано от Пещераинфо

Пещера. Общинската администрация в Пещера кани гражданите на община Пещера на широко обществено обсъждане на тема “Концепция за развитие на регионален туристически продукт на Регион “Родопи екотуризъм”, който  обхваща общините Пещера, Батак и Ракитово. Във връзка с подготовката на общ проект на общините Пещера, Батак и Ракитово за  кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, приоритетна ос 3: «Устойчиво развитие на туризма», Операция 3.2: «Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите» на ОПРР 2007-2013 г. ще се проведе обществено обсъждане  на “Концепция за развитие на регионалния туристически продукт, обхващащ общините Пещера, Батак и Ракитово на 28.02.2012 г. от 17.30 часа в Пленарната зала на Общински съвет – гр. Пещера. Целта на срещата е обсъждане на Концепция за развитие на регионален туристически продукт Регион „Родопи екотуризъм” и преценка на  туристическите дадености и атракции в общината, които  могат да се предлагат като част от регионален туристически продукт. Присъстващите ще имат възможността да разгледат  Концепцията за развитие на регионален туристически продукт Регион „Родопи екотуризъм”, да поставят своите въпроси и да се включат в дискусия върху представената информация.

 

Коментари