Институции

На 26 юли се събира Общински съвет- Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на  тридесет и осмо  заседание   на   Общински  съвет,   което   ще  се проведе   на   26. 07. 2018 г.   / четвъртък / от  14:30 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода м. януари 2018г. – м. юни 2018г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 

Веселин Джелатов Директор дирекция „ЕФСПОП“

2. Приемане на Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари-юни 2018г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

3. Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода месец януари 2018г. – юни 2018г.

Докладва: д-р Цветана Лепарова -Председател на Общински съвет -Пещера

4. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г.

Докладва: д-р Цветана Лепарова – Председател на Общински съвет -Пещера

5. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

6. Създаване на общинско социално предприятие по озеленяване в Община Пещера и приемане Правилник за дейността му, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“,финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 

Зехра Алиш- Зам.кмет на Община Пещера

7. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2018г. и разчета за капиталови разходи за 2018г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 

Кръстина Андреева -Директор на дирекция „Финансово-стопанска дейност“.

8. Питания.

 

 

 

 

 

Коментари