Институции

На 2 март- извънредно заседание на Общински съвет Пещера

Пещера. На 02.03.2012г. /петък/ от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе СЕДМО /извънредно/ заседание на Общински съвет,   с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Одобряване на ПУП-ПРЗ за отреждане на ПИ № 016039 в м.”Сухия Дъбовик” по КВС – гр.Пещера за УПИ –І- 016039, производствена дейност – газификация и когенерация на биомаса.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
2.    Одобряване ПУП- Парцеларен план за трасе за линейни обекти – питеен водопровод за захранване на ПИ 011064 по КВС на гр.Пещера, местност „Лагера” и ПУП парцеларен план за трасе за линейни обекти – подземен електропровод 20 KV за захранване на ПИ 011064 по КВС на гр.Пещера, местност „Лагера”.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
3.    Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе за линеен обект – подземен електропровод 0,4 KV за изместване на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение, местност „Лагера” по КВС на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.    Одобряване на ПУП – Парцеларен план за присъединяване на електропоровод от УПИ – 012290 – промишлена дейност, газификация и когенерация на биомаса в СТЪЛБ 5 от ВЕЛ Емайл 1, местност „Узун Драгасия” по КВС, землище на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

Коментари