Институции

На Димитровден ще се проведе двадесет и осмото заседание  на Общински съвет

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на  двадесет и осмо заседание   на   Общински  съвет,   което   ще  се проведе   на    26. 10. 2017 г.   / четвъртък /  от  14.30 часа в Кметство Радилово, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия ниско напрежение за външно кабелно захранване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.18 по КККР на гр.Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

2. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово” и одобряване на задание.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

3. Кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010 „развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г.

            Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Зехра Алиш – Зам. кмет на Община Пещера

4. Одобряване на образец на Партньорско споразумение по проект “Две минути и половина до полунощ – Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в началните училища“ с договорен номер 2017-1-BG01-KA201-036245 по програма «Еразъм+», Ключова дейност 2 «Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики» – децентрализирана дейност «Стартегически партньорства», сектор «Училищно образование», «Стратегически партньорства за  подкрепа на иновациите» /КА201/

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Веселин Джелатов  –  Директор на дирекция ЕФСПОП

5. Съгласуване на Схеми по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публични търгове с явно наддаване  за отдаването под наем на терени – публична общинска собственост.

            Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

6. Определяне на концесионер за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ, поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем) по КККР, одобрена със Заповед№РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 2 937 кв. м (две хиляди деветстотин тридесет и седем квадратни метра), с адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Васил Левски” №2В, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за плувен басейн, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 122, парцел І, ведно с построените в него: 1. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.1; 2.Сграда с идентификатор 56277.502.1158.2; 3. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.3; 4. Плувен басейн за възрастни с площ 342 кв.м. и обем 390 куб. м.; 5. Детски плувен басейн с площ 128 кв.м.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване  за отдаването под наем на търговски обект – магазин в с. Капитан  Димитриево.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

8. Даване съгласие за промяна предназначението на част в размер на 38 кв.м от ПИ с идентификатор 56277.4.194-общинска собственост и на част в размер на 490 кв.м от ПИ с идентификатор 56277.4.226-общинска собственост  в местностите „Широките ливади“ и „Ямата“, землище на гр. Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж.Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

9. Приемане на оценки за продажба на Недвижими имоти-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.427 и поземлен имот с идентификатор      56277.503.146 по КККР на гр. Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж.Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

10. Приемане на оценки и продажба на Недвижими имоти – частна общинска собственост :

• Поземлен имот с идентификатор 56277.3.70 ;

• Поземлен имот с идентификатор 56277.3.367;

 

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж.Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

 

11. Приемане на оценки и сключване на договор за прехвърляне право на собственост на поземлени имоти с идентификатори 56277.1.1948 и 56277.1.1949.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж.Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

12. Питания.

Коментари