Институции

Най-сетне обявиха, че има картел за горивата

Комисията за защита на конкуренцията обави, че има картелно споразумение между 4 петролни компании. Със свое определение предяви твърдение за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101, ал. 1, а) от Договора за функциониране на Европейския съюз. И двата документа забраняват като несъвместими с вътрешния пазар всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията между държавите-членки и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, и в частност такива, коитопряко или косвено определят покупни или продажни цени или други условия на търговията. Фирмите нарушители са „Лукойл България“ ЕООД, „Ромпетрол България“ АД, „Нафтекс Петрол“ ЕООД и „ОМВ България“ ООД. Тяхното нарушение се състои в забранено споразумение и съгласувана практика за определяне на цени, които по своята цел или резултат предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията на пазарите за търговия на едро на бензин и дизелово гориво.
Определението не подлежи на обжалване.
В срок от 30 дни страните имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл.55 от ЗЗК, да предявят писмени възражения по предявените твърдения, както и да бъдат изслушани в открито заседание по реда на чл.76 от ЗЗК.
След обсъждане на възраженията и писмените доказателства КЗК ще се произнесе по съществото на спора.

Коментари