Институции Региона

Над 5600 са поискали винетки по реда за хората с увреждания

От началото на декември 2016 година започна приемът на заявления-декларациите за винетни стикери за 2017 година. С Наредба №Н 19 от 02.12.2008г. се определят условията и редът за ползване от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, на пътната инфраструктура и републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.

До настоящия момент в област Пазарджик са приети 5605 заявления-декларации. Най-голям е броя на приетите заявления в ДСП – Пазарджик – 2339, ДСП – Велинград – 896, ДСП – Септември – 743.

Ежедневно в дирекциите социално подпомагане се раздават винетни стикери. Общият брой раздадени винетни стикера за област Пазарджик към 18.01.2017 г. – 2069 броя.

 

 

РДСП – ПАЗАРДЖИК

Коментари