Институции

Над 13 000 молби за отопление

Написано от Пещераинфо

13358 молби-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2012/2013г. са подадени в дирекции „Социално подпомагане” на територията на област Пазарджик, от тях 12864 са за отопление с твърдо гориво в пари, 19 са за отопление с твърдо гориво в натура и 475 за отопление с електроенергия. Издадените до момента заповеди в областта, за отпускане на помощта са 9427, а отказите 2449. Причините за отказ са ,че средномесечния доходна член от семейството за предходните 6 месеца, спрямо месеца на подаване на молбата е по-висок от диференцирания доход за отопление. Целевата помощ за отопление се отпуска за период от 5 месеца /01.11.2012г. – 31.03.2013г./. месечния размер на целевата помощ за отопление за настоящия сезон е 65,72лв.. За петте месеца помощта възлиза на 328,60лв. Изплащането на целевата помощ за месеците ноември и декември – не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. До 31.01.2013г. за месеците януари, февруари и март. Помощта на лицата и семействата, които не я ползват по предназначение или я получават недобросъвестно, ще бъдат санкционирани за следващия отоплителен сезон и ще трябва да я възстановят заедно със законната лихва.

Коментари