Институции

Много интересна сесия на ОбС Пещера предстои на 28 октомври

Написано от Пещераинфо

След две извънредни заседания- едно успешно и едно неуспешно за освобождаване на шефа на ВКС в Пещера, Общинският съвет ще проведе и редовна сесия на 28 октомври. Тя ще е една от най-пълноценните и интересни със съдържателните три точки. Ето го и дневния ред:

 

1. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1868 по КККР на гр.Пещера в местност „Войника“ и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

2. Приемане на оценка за продажба на идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.1245 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост“

3. Питания.

 

Коментари