Любопитно

Младежи- до 29 години

Народното събрание на Република България прие Закон за младежта. Той регламентира отговорностите и координацията между държавните, областните и общинските структури, както и между държавата и представителите на младите хора за планиране и изпълнение на политиката за младежта в страната. 

Законът предвижда структурирането на национален консултативен съвет за младежта към министъра на образованието, младежта и науката, в който ще участват освен заместник-министри на ресорните институции, представители на Националното сдружение на общините и младите хора в страната. По този начин ще се гарантира участието на младежите при формиране на политиката за тях. 

Законът определя понятията за „младеж“, „младежки дейности”, „младежки работник“, „младежка организация“ и „национално представителна младежка организация“ и регламентира задължението на държавата и общините да насърчават и подпомагат осъществяването на дейности и услуги в полза на младите хора. 

Според Закона „младежи“ са лица на възраст от 15 до 29 години, а младежки организации са тези, в които две трети от членовете са млади хора. 

За национално представителната младежка организация се счита такава, която има поне 900 членове и извършва дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната. 

Ще бъде създадена Национална информационна система за младежта, в която ще се съдържат данни за младежките организации в страната, изследвания за състоянието на младежта, както и актуална информация за възможностите за финансиране на младежки дейности.

Коментари