Любопитно

Министерство се обяснява за фалшивите дипломи в Турция

Министерство на образованието разпрати до медиите отговори на основните въпроси относно скандала с фалшивите дипломи.

 1. Кога в МОМН е получавана за пръв път информация от турска страна за наличие на фалшиви дипломи, оценки, печати?

В МОМН не е получавана от турска страна информация за наличие на нестински или с невярно съдържание дипломи, оценки, печати.

На 21 юни 2012 г. дирекция “Консулски онтошения” на Министрество на външните работи ни информира, че в последно време Посолството на Република Турция в София констатира значително увеличаване на броя на фалшифицираните дипломи и академични справки, представяни пред техните власти, в т.ч. заверени с фалшиви “апостили”.  

 

2. Какви допълнителни сигнали са получавани за фалшифициране на дипломи в период януари-юли 2012 година?

За периода от 1 януари до 21 юни на 2012 г. в МОМН писмено е постъпила само цитираната по-горе информация.

 

3. От кои университети са дипломите, за които е доказано, че са били фалшифицирани?

До този момент в МОМН не е постъпила конкретна информация от кои висши училища са били издадени документите, за които са подадени сигналите. Към сигнала, подаден ни от дирекция “Консулски отношения” на МВнР, има приложена академична справка, издадена от Медицински университет – София, чието съдържание не съответства на съдържанието на заверената в МОМН академична справка със същия номер. 

Министерство на образованието, младежта и науката поддържа регистър на неавтентични образователни документи (в това число и данни за документи, постъпили по запитвания чрез вербални ноти). Няма данни за неавтентични документи за висше образование по запитвания от турска страна.

МОМН изиска справка от НАЦИД за периода от 1 януари до 24 юли 2012 г. за отправените запитвания за автентичност на българските дипломи за висше образование. За посочения период в НАЦИД са постъпили запитвания за автентичността на 87 броя дипломи, издадени в периода 1978 г. – 2012 г. Сред тях няма нито една неистинска или с невярно съдържание диплома.

4. Как е реагирал министърът на образованието проф. Сергей Игнатов на получените до МОМН и лично до него сигнали?

МОМН реагира максимално бързо. На 21.06.2012 г. в сградата на МОМН се проведе среща между експерти от дирекции „Консулски отношения” на МВнР, „Канцелария и административно обслужване” и експерт от дирекция „Правна” на МОМН във връзка с проблема и преди всичко вземане на допълнителни мерки за контрол над заверяваните образователни документи.

след проведената среща между МОМН и МВнР, с цел предотвратяване на фалшифицирането на документи, до всички висши и средни училища на територията на РБ са изпратени допълнителни указания относно тяхното оформяне.

По отношение на заверките са предприети и допълнителни защитни мерки (с които са запознати само служителите, пряко ангажирани в проверката и заверката на документи).

Изпратено е писмо до ректорите на висшите училища с указание във връзка чл. 10, ал.2, т.3, буква “в” от ЗВО в срок до 31 август 2012 г. всички дипломи и приложения към тях, издадени след 1 януари 2012 г. да бъдат сканирани и качени в Регистъра на завършилите студенти и докторанти.

МОМН инициира среща със Съвета на ректорите, която ще се проведе във връзка със засилване контрола на издаваните документи.

 

5.  Какво ще предприеме България след решението на Турция за спиране на процедурите по легализиране?

Важно е да се реагира бързо, защото процедурите за признаване в момента са замразени, а не са спрени, според информацията, качена на интернет страницата на турския ЕНИК център (YOK). Поставеният проблем е от компетенциите на няколко институции. Би следвало всяка една от тях, както в случая МОМН  реагира незабавно, да предприеме съответните мерки за недопускане на подобни прецеденти.

6. Ще бъде ли направена проверка в МОМН по отношение на легализацията на дипломи? Как е било допуснато да бъдат легализирани от министерството фалшиви дипломи за висше образование?

Легализацията на документи се извършва от МВнР. МОМН извършва заверка на образователните документи, в която се удостоверява печата на висшето училище и подписа на ректора. В Министерството на образованието, младежта и науката не са и не могат да бъдат заверени неистински или с невярно съдържание образователни документи, издадени от български средни или висши училища на името на чужди граждани поради следните причини:

Заверката на тези образователни документи се извършва след проверка на данните на съответния документ в база–данни (списъци с дипломирани чужди граждани, които висшите училища периодично изпращат в МОМН).

В случай, че данните на представените за заверка образователни документи за висше образование липсват или не отговарят на посочените в базата-данни, се прави запитване за автентичност до съответното висше училище. В случаите на непотвърждаване автентичността на образователния документ, МОМН изпраща сигнал до Районната прокуратура, вкл. предоставя внесените документи.

При представени за заверка академични справки и уверения, проверката се извършва в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти.

МОМН поддържа регистър на заверените образователни документи (само за служебно ползване), в който може (във всеки момент) да се провери дали даден документ е заверяван или не. По този начин, след проверка в регистъра се установи, че справките, които са представени пред Съвета за висше образование на Република Турция, са с променено съдържание след заверката им в МОМН.

При подаване за заверка в МОМН в периода януари – юли 2012 г. от общо проверени 13 882 (тринадесет хиляди осемстотин осемдесет и два) броя образователни документи за средно и/или висше образование, с неавтентично съдържание са установани общо 81 (осемдесет и един) броя:общо 12 (дванайсет) броя неавтентични обрзователни документи на български и чужди граждани за средно и/или висше образование, които са предадени от МОМН до Районния прокурор по установения ред. Също така има установени неавтентични образователни документи на български и чужди граждани за средно и/или висше образование – 3 (три) броя по запитване по вербална нота от МВнР  и 66 (шейсет и шест) броя от запитване от страна на СДВР.

Коментари