Институции

Маркетингово проучване във връзка с подготвяне на проект стартира в Брацигово

Брацигово. Община Брацигово подготвя проект за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II“ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ съвместно с общините Девин, Борино и Доспат. В тази връзка администрацията в бунтовния град приканва всички, които проявяват интерес да попълнят специална анкетна карта.  Община Брацигово гарантира, че самоличността на отговорилия, данните за контакт, всякаква търговска информация и конкретните отговори ще бъдат третирани конфиденциално от Екипа, разработващ проекта и само обобщените резултати ще бъдат представени в проучването като част от анализа и база за изготвяне на последващи препоръки, мерки и конкретен план за действие в сферата на туризма.

Коментари