Институции

ЛОТ 1: 70 домакинства вече живеят в обновени домове

Написано от Пещераинфо

Пещера.Кметът на Община Пещера Николай Зайчев официално откри сградите, обновени по най-големия ЛОТ 1 по проект “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Общата стойност на проекта, който обхвана 6 жилищни сгради е 1 973 649.76 лв. След неговото реализиране 70 домакинства в Пещера живеят при по-добри условия.

След приключването на проекта тези сгради достигнаха клас на енергопотребление „B и С“. Живеещите в тези домове отчитат намаляване на разходите за енергия на жилищните сгради. Не на последно място дейностите по енергийна ефективност подобриха експлоатационните характеристики, което повишава рентабилността на експлоатацията и удължава жизнения цикъл на сградите.

Преди ритуала по рязане на лентата, което се проведе пред блок „Бор“ на ул“Михаил Такев“ 1, кметът Николай Зайчев сподели своето задоволство от бързата и добра работа по всички сгради, обхванати от проекта. за 15 месеца в подобряване на условията за живот в Пещера бяха инвестирани близо 7 милиона лева, изтъкна градоначалникът.

На церемонията по официалното откриване на реновираните сгради по ЛОТ1 присъстваха представители на сдруженията на собствениците на домовете, обхванати от ЛОТ 1, както и представители на изпълнителите.

Жилищните сгради, които бяха реновирани по договора са:

1. Златното кормило, ул. “Цар Симеон“ №1 Вх. А и Вх. Б

2. Родопи, ул. „Цар Борис I“ № 6 Вх. А и Вх. Б

3. Надежда, ул. „Петър Стайков“ №2А и ул. „Никола Дуров“ №10

4. Строител, ул. „Михаил Такев“ Бл. № 3

5. Бор, ул. „Михаил Такев“ № 1

6. Купена, ул. „Михаил Такев“ № 37

Както повелява българската традиция момичета в народни носии почерпиха присъстващите с питка с мед.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0010 “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари