Институции

„Купена“ е резерват, който вече не е част от програмата „Човекът в биосферата“

Пещера.След появили се публикации и коментари в социалните мрежи относно статутът на резервата "Купена", репортер на Пещераинфо днес се свърза с Община Пещера. От становището на общината става ясно, че защитената територия си остава такава, проитвно на някои твърдения. "Купена" обаче не отговаря на новите изисквания, за да продължи да бъде част от програмата на ЮНЕСКО "Човекът в биосферата", това важи и за останалите резервати, които са от стар тип. За да бъде част от програмата, в територията на резервата трябва да влязат дори и населените места от общините Пещера и Брацигово, което на този етап е неизпълнимо. Ето и цялото становище:

"Резерватът „Купена“ не отговаря на изискванията за зониране на съвременен Пост – севилски биосферен резерват, както и не изпълнява задължителната функция за развитие, свързана с устойчиво използване на природните ресурси. Поради тази причина заедно с още 2 биосферни резервата от стар тип бяха извадени от програмата „Човекът в биосферата“ на ЮНЕСКО.

Т.нар. Севилска стратегия още през 1995 година очертава нови правила за Световната мрежа от биосферни резервати. Те вече трябва да имат обособени отделни зони: резерватна, буферна и преходна. В писмо до Община Пещера през 2014 година от Министерство на околната среда  и водите се казва, че българските биосферни резервати,в това число и „Купена“, не предполагат необходимото зониране, поради, което нито един към онзи момент не отговаря на изискванията на новата стратегия.

Понастоящем „Купена“ обезпечава единствено резерватната или ядрова зона. За да има буферна и преходна зона, резерватът трябва да обхване части или целите територии на двете общини, включително градовете и селата.

Относно присъединяването на общините Брацигово и Пещера към потенциален биосферен резерват, обявен по програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО, в писмо до министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и директорът на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев през август 2016 г., от Община Пещера са дали становище, че е в процедура по изготвяне и одобряване на Общ устройствен план. Това прави неудачно включването на урбанизираната територия на общината към резервата.

Това че резерватът няма да е част от програма на ЮНЕСКО обаче не променя неговия статут, който е обявен със Заповед №2969 от 24.11.1961 г., бр. 11/1962 г. на Държавен вестник с площ от 818.6 ha. След последващи заповеди и промени в площта, понастоящем територията му обхваща 1761.1 ha. Разположен е в Западни Родопи, в северните части на Баташка планина. Обхваща територии с надморска височина между 600 и 1400 m.

Цялата площ на резерват „Купена” е горска територия.

Според Закона за защитените територии /ЗЗТ/ територията му е с режим на строга защита. Съгласно ЗЗТ и неговият чл.6 в защитените територии, в т.ч. и резервати, се включват гори, земи и водни площи. Населените места и селищните образувания в границите, определени със застроителните и регулационни планове или околовръстни полигони, попадащи в защитени територии, не са част от тях.

Резерватът е включен като обект на природното наследство в следните стратегии, планове и програми:

  • Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020 г. – Становище по Екологична оценка № 7-4/2013 г. на Министъра на околната среда и водите;
  • Актуализация на местната стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” – Решение №ЕО-57/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Министъра на околната среда и водите;
  • Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Инфрастрой” ЕООД – гр. Брацигово – Решение №ЕО-35/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Министъра на околната среда и водите;
  • Общ устройствен план на гр. Пещера – на етап изпратено указателно писмо от страна на РИОСВ-Пазарджик, за провеждане на процедури по ЕО и оценка за съвместимост;
  • Концепция за развитие на регионален туристически продукт на Регион „Родопска приказка”, обхващащ общините Пещера, Батак и Ракитово;
  • Проект „Богатствата на Западни Родопи” между общините Девин, Доспат, Брацигово и Борино, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013;
  • Общински план за развитие на Община Брацигово 2007-2013 г., 2014-2020;
  • Общински план за развитие на Община Пещера 2007-2013 г., 2014-2020;
  • Програма за развитие на туризма на община Пещера

Управлението и контролът на резервата се осъществява от Министерство на околната среда и водите и неговият регионален орган Регионална инспекция по околната среда и водите– гр. Пазарджик. Към МОСВ действа Национална служба по защита на природата, която има координиращи и контролни функции свързани с управлението на защитените територии.

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Предназначението на защитените територии не може да се променя освен по реда на глава трета от закона.

В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите, потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

 

 

Коментари