Институции

Кръгла маса за представяне на социалната икономика и социалното предприемачество в Пещера

Написано от Величка Ачева

Пещера. На 29 октомври 2019г. от 14.00 часа в заседателната зала на Центъра за административно обслужване на Община Пещера ще се проведе кръгла маса за представяне на социалната икономика и социалното предприемачество, във връзка с изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01, проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
Постигнатите резултати от изпълнението на проекта от Община Пещера и социалния ефект от реализираните дейности ще бъдат представени на заключителна пресконференция на 31 октомври 2019г. от 11.00ч. в заседателната зала на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 376 488,57лв., а продължителността – 17 месеца.

Коментари