Институции

Кризисният център е работил с 33 лица през 2018 г.

Написано от Пещераинфо

Пещера.Информация за  дейността на „Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие“ в Пещера пред общинските съветници представи управителят на социалния център Мария Чешмеджиева. Дейността е към Фонд за превенция на престъпността – ИГА гр. Пазарджик за 2018г

І. РЕЗЮМЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ.

 1. Разработване на вътрешна документация на КЦЛДПН.

През 2018 г. и към настоящият момент документацията на КЦЛДПН е изцяло съобразена с изискванията, предвидени в нормативната база и е актуализирана.

 

 1. Преминали проверки

За цялата 2018 г. е извършена само една двудневна проверка на социалната услуга през месец 02.2018г.  на работата и документацията на социалната услуга от Инспектората на Агенция «Социално подпомагане» – София. Проверката е извършена по сигнал на Омбудсмана на РБ и касае настаняването на потребители с девиантно поведение в КЦ за жертви на насилие.  Не са констатирани пропуски и нарушения в работата на социалната услуга.

 Справки и месечни отчети

По искане на РДСП – Пазарджик са изготвени четири тримесечни справки за дейността на социалната услуга „ Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие” /КЦЛДПН/.

Изготвени са дванадесет справки за местата в специализираните институции и социални услуги в общността – държавна отговорност, на територията на община Пещера.

Съгласно чл.9, ал.2 и ал.3 от договор за възлагане на социални услуги № Дог 140/23.06.2017г., сключен между Община Пещера – Възложител и фондация „ФОНД за превенция на престъпността – ИГА” – Изпълнител, за управление на „Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие” /КЦЛДПН/ през отчетния период са изготвени дванадесет:

 • Технически отчети – пълно описание на извършените дейности
 • Финансови отчети по пълна бюджетна класификация.
 • Фактури, по които се прави превода към Изпълнителя
 • Копия на разходните документи​

   Изплащат се ежемесечно помощи за учениците настанени в КЦЛДПН, съгласно §1а от ППЗСП. Изготвян и представян е ежемесечен отчет за Община Пещера.

 1. Вътрешен контрол на предоставяната социална услуга.

През 2018 г. във връзка със съществуващата система за вътрешен контрол и мониторинг на качеството на предоставяните социални услуги в КЦЛДПН социален сътрудник координатор със заповед на управителя извършва ежемесечни планови проверки на социалните сътрудници – водещи случаи по предварително попълнен месечен план. Проверяваше се дали документацията се поддържа в пълен и изряден вид, дали се провеждат редовно консултациите и дали се спазва Правилника за вътрешния ред. След проверката на работата им се изготвя констативен протокол от проверката. Управителят на КЦЛДПН от своя страна осъществява ежемесечна планова проверка на социалния сътрудник-координатор и психолога, също се изготвя констативен протокол.  

  ІІ. РЕЗЮМЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДБОР НА ЕКИП ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА.

 1. Подбор на персонал.

През отчетния  период има промяна в екипа на КЦЛДПН. Двама от сътрудниците социални дейности са освободени от заеманите от тях длъжности с подадено заявление по взаимно съгласие, а други двама служители са освободени в срока на изпитване. На съответните позиции са назначени нови служители след предварителен подбор по документи и интервю, съобразно разработената процедура за Подбор на персонал, както следва:

 • Считано от 01.02.2018 г. е назначен  нов сътрудник социални дейности –  водещ случай.
 • Считано от 15.02.2018 г. е назначен  нов сътрудник социални дейности –  водещ случай.
 • Считано от 23.03.2018 г. е назначен  нов сътрудник социални дейности –  водещ случай.
 • Считано от 25.06.2018 г. е назначен  нов сътрудник социални дейности –  водещ случай.
 1. Въвеждащо и развиващо/поддържащо обучение на екипа.
 • Проведени са десет групови  супервизии на екипа на КЦЛДПН, на които се дискутира работата по случаите, настанени в подслона. Оказвана е ежемесечна професионална помощ на социалните работници по отношение планирането и управлението на случаи от практиката на Кризисния център, професионална подкрепа при формулирането на работни хипотези и стратегиите на действие и интервенции насочени към КЦЛДПН. Супервизор – Филипа Велкова – външен психолог към Фондация „ФОНД за превенция на престъпността – ИГА”.
 • Проведени са две обучителни супервизии на екипа на теми: « Професионално отношение. Умения за водене на интервю с потребител. Емоционално прегряване на екипа – Бърнаут.»
 •  На 26.01.2018 г. в гр. Пазарджик се проведе обучение  на тема: „Домашно насилие”, организирана от Асоциация «Анимус», на която управителят, психолога и сътрудника социални дейности – координатор взеха участие .
 • През месеците 02, 03 и 06 е проведено въвеждащо обучение на новоназначените сътрудници социални дейности.
 • На 15.03.2018 г. координатора взе участие в обучение по арт терапия, което се проведе в гр. Пазарджик галерия «Плеяда»;
 • На 15-16.03.2018 г. управителя взе участие в двудневно обучение на тема «Жени и девойки жертва на насилие. Белези и индикатори.» в гр. Плевен.
 • На 16.04.2018 г. петима служители на КЦЛДПН взеха участие в обучение за работа със «Структуриран инструмент за оценка на риска», който се проведе в гр. Пазарджик с обучител доц. д-р Владимир Велинов, организирано от доставчика на социалната услуга.
 • 26-28.09.2018 г. в Слънчев бряг се проведе обучение на тема: „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие“ организирано от Джендър алтернативи и ИГА, на което взеха участие трима служители на социалната услуга.
 • На 19.11.2018г. в гр. Пловдив, психолога взе участие в семинар на тема: «Сексуално насилие над млади момичета» организиран от Фондация «Джендър алтернативи»
 • В гр. Пазарджик на 23.11.2018г. е проведен информационен ден по проект « Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие» организирано от Фондация «Джендър алтернативи», на който взе участие управителят на КЦЛДПН
 • Управителят взе участие в Регионален обучителен семинар за жертвите на трафик, проведен на 26, 27 ноември 2018г. в гр. Велинград организиран от МКБТХ.
 • 06.12.2018 г. – Управителя взе участие в обучение за защита на лични данни  в гр. София
 • 13-14.12.2018 г. – Управителя участва като лектор в национална конференция в гр. Пловдив по проект «Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие» реализиран от фондация Джендър алтернативи в партньорство с Фонд за превенция на престъпността – ИГА
 • 20-21.12.2018 г. – Управителя, психолога и трима сътрудници социални дейности участваха в обучение организирано от Фонд за превенция на престъпността – ИГА в гр. Долна баня.

Методични полудни, организирани от КЦЛДПН са проведени на следните теми:

 • Техники за ефективно писане на доклади;
 • Специфики и изисквания при изготвянето на доклади и документи съдържащи се в досието на потребител;
 • Разглеждане и пояснения, касаещи процедурите за предоставяне на социалната услуга;
 • Специфики при работа с деца в конфликт и контакт със закона /девиантни прояви/;
 • Реагиране в кризисна ситуация /бягство/;
 • Разглеждане на конкретни случаи настанени в подслона.

ІІІ. РЕЗЮМЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА КЦЛДПН

 1. Работа по индивидуални случаи.

    През 2018 г. екипът на  „Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие ” работи общо с 33 потребителя /21 деца и 12 лица/.

  От непълнолетните потребители 11 са реинтегрирани в семейна среда,    4 потребителя са настанени в Център за настаняване от семеен тип. 1 в КЦ

 За всички напуснали подслона са изготвени заключителни социални доклади към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Пещера.

Всички настанени деца в училищна възраст са записани в учебно заведение,  Проведени са 235 социални консултации с настанени в  подслона на Кризисния център деца и лица;

 • Проведени са 224 психологически консултации с настанени в  Кризисния център  лица и деца;

В рамките на тази дейност през 2018 г. са реализирани и специализирани групови програми:

 • „Спри и помисли” групова когнитивно-поведенческа програма от отворен тип. Проведени са 44 сесий.
 • Програма „Семейно консултиране”. Проведени са 2 сесий.
 • Трудотерапия 104 сесий
 • Клубове  „Моята цветна градина”- и „Танцувай с мен” – проведени са по 12 сесий.
 • Месечна групова програма „Мини училище” – Проведени са 261 дни.
 • Поведенческа рехабилитационна програма за жени жертва на насилие – 9 сесии.

– Извършени са 51 здравни консултации от личния лекар на настанените в  Кризисния център на теми превенция на ХИВ/СПИН; Полово предавани болести; Алкохолни интоксикации; Вредата от тютюнопушенето и др.

– Извършени са 28 прегледа на децата и лицата настанени в Кризисния център.

      На настанените се извършва кризисна интервенция – индивидуално и групово. Екипът е обучен да прилага психологичен дебрифинг – метод за овладяване на групово преживяна травма и избягване на риска от хронифициране на стресовите симптоми.

 1. Работа по програмата за деца преживели насилие.

Прилага се програма за деца преживели насилие, която се изразява в арт терапия – изработване на различни колажи, пана, картички, макети, рисунки, сувенири и мн. др.  Проведени са 104 сесий.

 1. Партньорски взаимоотношения.
 • Екипът поддържа добри партньорски взаимоотношения с Община Пещера.
 • Екипът поддържа партньорство и добри професионални отношения с ОЗД – Пещера и всички ОЗД-та на територията на Република България
 • Екипът поддържа партньорство и добри професионални отношения с ДСП – Пещера и всички ДСП-та на територията на Република България
 • Екипът поддържа добри партньорски взаимоотношения със специалист по Дентална медицина, който работи благотворително за КЦЛДПН.
 • Във връзка с работата си деца жертви на насилие и трафик, което предполага, че същите имат и извършени противообществени прояви, екипа на КЦЛДПН поддържа добри партньорски взаимоотношения с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Пещера и Национална комисия за борба с трафика на хора.
 • Във връзка с работата на екипа по индивидуални случаи, същите поддържат добри партньорски взаимоотношения с представители на РУ Полиция Пещера и Криминална полиция.
 • Във връзка с Административното настаняване на децата в КЦЛДПН, екипа поддържа добри партньорски взаимоотношения с Районен съд и Районна прокуратура Пещера.
 • Във връзка с работата на екип КЦЛДПН  по индивидуални случаи, социалните работници поддържат партньорски взаимоотношения с личните лекари на децата, с които работят.
 • Във връзка с осигуряване на образователните потребности на децата настанени в КЦЛДПН, екипа поддържа добри партньорски взаимоотношения с училищата на територията на Община Пещера, както следва:
 1. СОУ „Свети Климент Охридски”
 2. ОУ „Свети Патриарх Евтимий”
 3. ПГХВТ „ Атанас Ченгелев”
 • Екипът поддържа добри партньорски взаимоотношения и с „Бюро по труда” гр. Пещера.

4.    Дейности на управителя

Дейностите на Управителя на КЦЛДПН за изминалата година са били насочени в посока:

 • Промотиране на дейността на КЦЛДПН
 • Утвърждаване на партньорската мрежа от екипа на КЦЛДПН
 • Актуализиране  на вътрешна документация на Центъра, предвидена в Наредбата за критерии и стандарти на социални услуги за деца.
 • Вътрешен мониторинг и отчетност на социалната услуга КЦЛДПН
 • Планиране дейността на екипа
 • Подкрепа на специалистите, работещи в Центъра в работата им по индивидуалните случаи и груповите програми.
 • Осъществява работни срещи с партньори с цел обсъждане съвместната работа по случаите.

5. Дейности на екипа.

Във връзка с работата по случаи на потребители, насочени със заповед за ползване на социални услуги от ДСП, периодично се провеждат срещи за обсъждане на случай и бъдещото му развитие. Организират се прегледи по случая за представяне на информация, относно постигнатите резултати от предоставените социални услуги и включване на нови в индивидуалния план на клиента.

През изминалата година социалните работници от КЦЛДПН насочваха усилията си не само в работата по индивидуални случаи, но и в промотиране на дейността на КЦЛДПН, като уникална социална услуга за деца и лица преживели насилие.

Участие в конференции, дискусии, кръгли маси, обучителни семинари.

Посредничество пред институциите имащи отношение към конкретните случаи.

Асистиране за образование.

Повишаване на обществената чувствителност към значими теми и проблеми, свързани с превенцията на насилието / и по- специално потенциалните бенефициенти на услугата.

     ІV. НАПРЕДЪК СПРЯМО ЦЕЛИТЕ. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ.

През изминалата година екипът на КЦЛДПН успя да изпълни всички дейности, включени в плана за работата за 2018 г. Екипът на КЦЛДПН премина няколко обучения, повишиха се  уменията на специалистите да работят в екип и да взаимодействат с други институции и организации. Осъществява се ежемесечна супервизия, промотира се услугата.

Разшириха се и се затвърдиха партньорските взаимоотношения, които поддържа КЦЛДПН.

   V. ВЪПРОСИ ОТ ЛИЧНО И УПРАВЛЕНСКО ЕСТЕСТВО​

През отчетния период се спазваха регламентираните процедури касаещи социалните услуги за деца.

Доставчика на социалната услуга осигуряваше сигурна и безопасна среда за отглеждане и възпитание на децата и лицата настанени в центъра.

 

Външни супервизии

10

Обучителни супервизии

2

Атестации

16

Екипни срещи

веднъж седмично

Методични дни

веднъж месечно

 

Коментари