Институции

Костадин Гешев: Решение да се проведе референдум ще е незаконосъобразно

Господин Гешев, как ще коментирате възможността за провеждането на местен референдум в Пещера?

Костадин Гешев: Ще си позволя да изразя становище,  по отношение на референдума в Пещера, но не в качеството ми на директор на РИОСВ,  а като  като жител на общината, притежаващ и  юридическо образование.

Според мен решение да се проведе референдум е незаконосъобразно поради това, че поставените въпроси не са от компетентността на местния орган на самоуправление т.е. Общинския съвет.   Нещо повече законът задължава Общинския съвет да откаже произвеждането на местен референдум, ако въпросите са незаконосъобразни –чл.31ал.1 от ЗПУГДВМС.

Твърдението, че „Общинският съвет няма право да откаже произвеждане на местен референдум, след като е поискан от  инициативен комитет с подписка“ е несъстоятелно поради следните съображения:

Първо: Законът урежда отношенията в случай, че общинския съвет отхвърли предложението за референдум чрез подписка – чл.28 ал 9 „ нова подписка по същия въпрос може да бъде започната не по-рано от една година от решението на общинския съвет“

Второ: Предвидената в чл. 31, ал 2 от цитирания закон възможност, че Общинският съвет не може да откаже произвеждане на референдум в случаите когато е поискан с подписка, следва да се тълкува само за законосъобразни въпроси т.е. такива, които са от компетентността на Общинския съвет.

В този смисъл е и цялата съдебна практика.

В случай, че Общинският съвет даде съгласие за произвеждането на референдум, какъв ефект би могъл да има?

Произвеждането на такъв референдум  на практика води до невъзможност за изпълнение  на изразената в него воля на гражданите, което разбира се опорочава и самият вот.

Представете си как кметът на общината и председателят на общинския съвет ще спрат дейността на законно въведено в експлоатация предприятие без никакви установени нарушения и на какво основание?  И защо не помислим, че утре това може да бъде вашето предприятие или това, в което работите?

А тогава възниква въпросът : Защо трябва да хвърляме обществена енергия и пари за нещо с ясното съзнание, че няма да доведе до никакъв резултат?

Недопустимо е, чрез най- силния инструмент на пряката демокрация – референдума да се подменя и заобикаля върховенството на закона.

Обратното би открило огромни възможности за популизъм или самоуправство между субектите на обществените отношения.

Основната роля на всички държавни и общински институции е да приемат законосъобразни актове, съобразно компетенциите си.

Надявам се с решението си Общинския съвет да не създаде практика, от която да се възползват и други инициативни комитети с подобни  незаконосъобразни въпроси.

И не на последно място, вярвам, че общинските съветници в гр.Пещера ще се съобразят с изискванията на закона и няма да позволят да се произведе референдум, чийто резултат няма как  законно да бъде приложен.

Оставам с уважение към всички жители на Община Пещера.

Коментари