Институции

Контрол върху работата на прокуратурата в Пещера сред приоритетите на новия окръжен прокурор

Написано от Пещераинфо

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, в който участва атестираният кандидат – Албена Йорданова Кузманова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

Единодушно, с 10 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата й.

Прокурор Кузманова притежава над 22 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2000 г. като заема длъжността „следовател“ в Окръжна следствена служба – Пазарджик, която изпълнява до 2004 г., от тогава до 2006 г. е назначена за неин „административен ръководител – заместник-директор“. В периода от 2006 г. до 2012 г. е „прокурор“ на Районна прокуратура – Пазарджик. Считано от 01.02.2010 г. е командирована да изпълнява функциите на прокурор в Софийска градска прокуратура. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/19.01.2012 г., на основание чл. 160, вр. чл. 47, ал. 2 от Закона за съдебната власт е освободена от длъжността „прокурор“, предвид встъпването й в длъжност „инспектор“ в Инспектората към Висшия съдебен съвет. В периода от 2016 г. до 2021 г. е възстановена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Пазарджик. С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/24.03.2012 г. е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, която изпълнява и до момента.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Кузманова спрямо длъжността, за която кандидатства. Тя спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

Личната мотивация за заемане на длъжността, прокурор Кузманова изгражда върху нейното образование, професионално развитие и опит. Приоритетно за нея, според концепцията за стратегическо управление е създаването на необходимата организация и контрол върху работата на трите териториални отделения в градовете Пещера, Панагюрище и Велинград към Районна прокуратура – Пазарджик; развиване на добра работна среда; спазване принципа на случайното разпределение на делата; работа по реализиране проекта за нова сграда, съвместно с Административен съд – Пазарджик; използване капацитета на следователите чрез възлагане на разследването на дела от районната и окръжната прокуратури; осигуряване своевременното приключване на разследването по досъдебни производства; повишаване на квалификацията на прокурорите и служителите; подобряване срочността и качеството на прокурорските актове; намаляване броя на върнатите дела и броя на спрените дела; противодействие на битовата престъпност, корупционните престъпления и разпространението на наркотични вещества; акцент върху срочността и качеството на работа по неприключилите досъдебни производства срещу лица с две или повече дела, наблюдавани в района. Прокурор Кузманова посочи, че ще работи и върху медийната политика, за по-голяма прозрачност в работата на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

Въпроси към кандидата поставиха Гергана Мутафова и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха нейното мнение относно преструктурирането на прокуратурите предвид специфичността на района във връзка с натовареността, логистиката и кадровото обезпечение на магистратите, както и сформирането на управленския си екип, ако бъде избрана за административен ръководител. Те заявиха подкрепа към кандидата, като се обосноваха с високите професионални качества и опита й като инспектор в „Инспектората“ към Висшия съдебен съвет. Те са уверени че под нейно ръководство показателите на Окръжна прокуратура – Пазарджик ще се подобрят. Подкрепа заявиха и Светлана Бошнакова и Евгени Иванов – членове не Висшия съдебен съвет, които акцентираха върху личните качества на кандидата, увереността и амбицията й. за заемане на длъжността административен ръководител.

Коментари