Институции

Контактен център обслужва клиентите на НОИ

Стартира дейността на Контактния център на Националния осигурителен институт. Той обслужва всички запитвания на граждани, постъпващи чрез автоматичната телефонна централа. Телефонните номера на централата са обявени на интернет страницата на института – 02/9261010, 0894/191010, 0882/187010. Работното време на центъра е от 9.00 до 17.30 ч. всеки делничен ден.На този етап в Контактния център на НОИ работят десет служители с дългогодишна практика в областта на краткосрочните обезщетения и пенсиите. За оптимизиране качеството на предоставяните телефонни услуги всички те са преминали обучения за работа с клиенти.Служителите на центъра извършват консултации за разясняване на действащото законодателство и подпомагат клиентите на НОИ в намирането на необходимата им информация. Извършват се справки за утвърдените в НОИ административни процедури, за движение на преписки и др. Справки от Регистрите за лични данни, които изискват идентифициране чрез ЕГН, се правят в съответствие с утвърдената Инструкция за защита на личните данни, обработвани от НОИ. В тези случаи клиентите се информират за възможността да получат от НОИ Персонален идентификационен код (ПИК) за физически лица или Идентификационен код на осигурител (ИКО) за юридически лица, чрез които на страницата на института могат да извършат различни справки. Гражданите могат да получат своя ПИК като подадат заявление до всяко териториално поделение на НОИ без да има изискване това да става по постоянен адрес.Предстои надграждане на технологичната платформа на автоматичната телефонна централа в НОИ, което ще позволи по-бърз достъп до данните, необходими за отговор, извършване на справки за териториалните поделения и обслужване на запитвания, постъпили чрез електронна поща, контактни форми и други комуникационни канали.

Коментари