Институции

Колко ще струва наем на павилион на пазара в Пещера?

Написано от Пещераинфо

Между 14 лв и 110.50 лв. е началната тръжна месечна цена, по която ще бъдат проведени публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на метални павилиони и терени за търговска дейност, намиращи се в района на Общински пазар гр.Пещера.

Процедурата по отдаване под наем ще се проведе след като общинския съвет все решение за това.

Ето какви са цените и условията:

1.1 Метални павилиони: №3, №4, №8 и №9, всеки от които с площ 10 кв.м., монтирани в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“ – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална тръжна месечна наемна цена 65.00 лв. без ДДС за всеки от тях.
1.2 Терен №16, с площ 10,50 кв.м. за монтиране на павилион за търговска дейност, съгласно Схема по чл.56 от ЗУТ, при начална тръжна месечна наемна цена 29.40 лв. без ДДС.
1.3 Терен №14, с площ 5 кв.м. за монтиране на павилион за търговска дейност, съгласно Схема по чл.56 от ЗУТ, при начална тръжна месечна наемна цена 14.00 лв. без ДДС.
1.4 Метален павилион, монтиран върху терен №13 (бивше шивашко ателие), с площ 17 кв.м., съгласно Схема по чл.56 от ЗУТ, при начална тръжна месечна наемна цена 110.50 лв. без ДДС.
2.Вид на процедурата – публични търгове с явно наддаване.
3.Размер на депозита за участие – 10% от началната наемна цена за всеки от имотите.
4. Срок на договорите за наем – 5 години.

Коментари