Институции

Козарев : Общинският план за развитие на община Пещера трябва да бъде изготвен до октомври 2013 г.

Уважаеми жители на Община Пещера,
В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и Методическите указания, одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022, Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), със Заповед №9/02.01.2013 г. на Кмета на Община Пещера е създадена необходимата организация за изготвяне на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на общината – Общинския план за развитие (ОПР)за периода 2014-2020 г. С разработването и приемането на този изключително важен планов документ ще бъдат формулирани визията, целите, основните приоритети, мерки и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в община Пещера през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България 2012-2022, Регионалния план за развитие на Южен централен район, както и с Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик.
В периода март – октомври 2013 г. на интернет сайта на Община Пещера, ще отразяваме напредъка по изработването и приемането на Общинския план за развитие /ОПР/ на Община Пещера за следващия програмен период 2014-2020 г. Изключително важно е да бъде приет Общински план за развитие, който да бъде подготвен и одобрен от всички жители на община Пещера.
В периода март – октомври 2013 г., екипът за планиране ще извърши дейности, както следва:
1. До края на февруари 2013г., екипът за планиране на общинско ниво ще изготви план за работа.
2. В срок до 31 март 2013г. екипът за планиране ще изготви социално-икономически анализ на Община Пещера, SWОT анализ, извършване на предварителна оценка на плана, представяне на резултатите пред работните групи и публикуване на информация в медиите, информация на сайта на общината.
3. В срок до 31 май 2013г. ще бъдат формулирани визията, целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020г., в съответствие с изводите от анализа, предложенията от работните групи, предложенията от граждани.
4. В срок до 31 юни 2013г. ще бъдат разработени мерки и дейности по приоритетите, както и набиране на предложения от работните групи, представители на бизнеса, граждани и НПО за мерки и конкретни проектни идеи. Ще бъде изработена индикативна финансова таблица с ресурсите, необходими за реализацията на плана.
5. В срок до 31 август 2013г. ще бъдат разработени индикатори за наблюдение и оценка на ОПР, изготвен План за наблюдение и оценка на ОПР, набиране на предложения за индикатори от работните групи по отделните приоритети, обсъждане и набиране на предложения за включване на представители на гражданското общество в процеса на наблюдение и оценка.
6. В срок до 31 септември 2013г. ще бъде разработена Програма за реализация на плана, обсъждане на етапите на реализация в работните групи, обобщаване и публикуване на плана на сайта на общината.
7. В срок до 30 октомври 2013г. ще се проведе заключително обсъждане на Общинския план с обществеността, представяне на резюме на ОПР в медиите и на сайта на общината. В същия срок, ще бъде внесен за обсъждане и приемане от Общински съвет- Пещера.
Процесът на изготвяне на Общинския план за развитие 2014-2020 г., на всеки етап, ще бъде отразяван в медиите и в сайта на общината, чрез публикуване на мнения, препоръки на гражданите и гражданските организации.
Чрез осигуряване на публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи и нива от разработването на Общинския план за развитие, целим осигуряването на прозрачност и активно обществено участие в процеса на планиране, наблюдение и оценка.
Очакваме Вашите предложения във всички сфери – икономическо развитие, туризъм, инфраструктура, екология, селско стопанство, образование, социални дейности и човешки ресурси, култура и др.
Поставени въпроси и предложения ще приемаме на телефон: 0350/6-22-01, 6-22-03, както и на имейл: mayor@peshtera.bg или в Общински център за услуги и информация на гражданите, Общинска администрация Пещера, ул.“Дойранска епопея“ № 17.
С уважение,
Георги Козарев
Кмет на Община Пещера

Коментари