Институции

Кога и как можете да платите данъците си към Община Пещера

Пещера.От Община Пещера информираха какви са сроковете за плащане на задължения за местни данъци и такса битови отпадъци за 2019г. съгласно Закона за местните данъци и такси.

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се заплати на две равни вноски:

Първа вноска  –  до 30.06.2019г.

Втора  вноска  –  до 31.10.2019г.

На предплатилите до 30.04.2019г. данъка за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто от размера на годишното задължение.

Заб.Когато превозното средство е придобито през течение на годината, данъкът ПС се заплаща в двумесечен срок от придобиването му.

Задълженията си за местни данъци и такси към Община Пещера може да заплатите по един от следните начини:

В брой – на касата в отдел „Местни приходи“ при Община   Пещера, който се намира в Административния център за обслужване на граждани;

По банков път – по приходната банкова сметка на общината;

С пощенски запис;

Чрез касите на „ИЗИПЕЙ“ АД в страната и чужбина;

Чрез касите в клоновете на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна;

Чрез ПОС устройство на касата в отдел „Местни приходи“ при Община Пещера;

Коментари