Институции Общество Политика

Кметът се отчете за 2018 г.

Написано от Пещераинфо

Пещера.Кметът на Община Пещера Николай Зайчев отчете пред общинските съветници работата си за 2018 г. Представяме ви уводът на Отчета, а в следващите дни ще ви запознаем и с акцентите в него:

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет на Програмата за управление на община Пещера за 2018 г. е още една възможност да благодаря на пещерци за успехите и резултатите, които постигнахме досега, защото те са факт благодарение на тяхната подкрепа.

Приключи третата година от Мандат 2015 – 2019, която затвърди твърдението ми пред гражданите на Община Пещера, че четири години ще бъдат динамични и изпълнени с много и отговорна работа. През 2018г. заложихме отново  на открито, диалогично и честно управление, както и на приоритетно привличане на външен финансов ресурс.

В подготвената от мен Програма за управление 2015 – 2019 се ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Община Пещера в модерна европейска община с устойчиви резултати в развитието на Пещера, Радилово и Капитан Димитриево, добро и принципно управление на Общината.

Община Пещера продължи да работи по поставените дългосрочни цели за  социално – икономическо развитие, като резултатите са показателни за правилността на процесите и поетия път на развитие.

През 2018 – та в града ни стартираха инвестиции, които ще донесат нови работни места и превръщат Общината във водеща индустриална сила в региона.

Продължихме с интензивното строителство в различни направления, което допринася както за благоустрояването на градската среда, така и за подобряването на организацията и безопасността на движението

В същото време Община Пещера катализира важни процеси и стратегически политики, довели до  многомилионни договори за инвестиции в публична и частна инфраструктура.

На правилната пътека стъпихме по отношение на дейностите от местно значение. Общината реализира поставените цели в сферата на общинското имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, общинска администрация, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.

Фокусирахме се и върху инициативи, които са полезни за младите хора, които да доведат до принадена стойност в тяхното обучение.

Организирахме събития, насочени към активизиране на взаимодействието между бизнеса и местните власти, за да намерим най-добрия път за изява на индустриалния потенциал на Пещера.

Продължихме с усилията за постигане на главната ни дългосрочна цел – да превърнем Пещера в община на интелигентните решения, който е добро място за живот с привлекателни условия за бизнес.

Изпълнението на всички тези стъпки е задължителната част от превръщането на Пещера в модерна европейска община, която насърчава и развива интелигентни и устойчиви решения в полза на хората.

А ето и обобщението направено от градоначалника на редовното заседание на местния парламент:

 

Коментари